بررسی تغییرات کاربری اراضی پارک ملی بمو طی سه دوره در بازه زمانی (2011-1987)

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

با توجه به ارزش حفاظتی پارک ملی بمو، کاربری‌هایی در داخل و محدودۀ اطراف پارک وجود دارند که دارای اثرات و پیامد‌های مستقیم و غیرمستقیم بر پارک است. ضرورت دارد تا با بررسی تغییرات این کاربری‌ها، برنامۀ مدیریتی مناسب بر منطقه ارائه شود. به‌‌منظور بررسی تغییرات کمی و کیفی رخ‌داده در اکوسیستم پارک ملی بمو و حفاظت و مدیریت محیط زیستی این منطقه، تصاویر ماهواره‌ای Landsat مربوط به سه دورۀ زمانی 1366، 1388 و 1390 تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. در همین راستا، بعد از اعمال تصحیحات هندسی و مکانی و اجرای بارزسازی تصاویر، با بهره‌گیری از روش طبقه‌بندی نظارت‌نشده و روش طبقه‌بندی نظارت‌شده، الگوریتم حداکثر احتمال همانندی تغییرات کاربری‌ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. درستی نقشه‌های تولیدی با آزمون صحت کلی و آمارۀ کاپا محاسبه شد. تغییرات پوشش گیاهی با شاخص پوشش گیاهی (NDVI) مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به درصد پوشش گیاهی، نقشه‌های ایجادشده در سه کلاس درجۀ سرسبزی ضعیف، متوسط و خوب طبقه‌بندی شد. نتایج نشان داد که کاربری‌های انسان‌ساخت طی بازه زمانی 1987 تا 2011 رشد چشمگیری داشته است. همچنین نتایج نشان داد پوشش طبیعی منطقه افزایش و اراضی بایر منطقه کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of land cover changes in Bamu national park within three time ranges from 1987 to 2011

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Hushmand
 • Ali Akbar Karimiyan
 • Mohammad Reza Elmi
 • Hamid Reza Azimzadeh
چکیده [English]

According to the National Park Bamoo protection, land use in and around the park area that have direct and indirect effects and impacts on the park. It is necessary to examine changes in the use and management plan appropriate to the region. To evaluate the quantitative and qualitative changes occurred in the national park Bamoo ecosystem and environmental conservation and management of this area, Landsat satellite images of the three time periods 1366, 1388 and 1390 were prepared and used. In this regard, after the geometric correction and implementation of spatial enhancement of images, taking advantage of unsupervised classification and supervised classification method, maximum likelihood algorithm uses changes were studied and compared. Accuracy of maps produced using overall accuracy and kappa values ​​were calculated. Changes in vegetation cover vegetation index (NDVI) were analyzed. The percentage of vegetation cover, vegetation maps created in three classes, the poor, average and good were classified. The results showed that human uses during the period 1987 to 2011 has grown substantially. The results showed normal coverage area increased and decreased land area is arid.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human applications
 • land use
 • Land cover
 • Biodiversity
 • Remote Sensing
 • satellite images
 • Bamu national park