کلیدواژه‌ها = Land Degradation
Investigating the effects of human activities and climate change on land degradation and Jazmurian wetland dryness

دوره 11، شماره 9 انگلیسی، مرداد 1402، صفحه 32-15

سعید برخوری؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ حامد اسکندری دامنه؛ هادی اسکندری درمنه؛ فرزانه قادری نصب


Assessing the Plans Designed to Combat Desertification Using Statistical Analysis of Satellite Images: A Case Study of Kashan Plain, Iran

دوره 10، شماره 8 انگلیسی، اسفند 1401، صفحه 46-37

زهرا اسلامیان؛ فاطمه پناهی؛ عباسعلی ولی؛ سید حجت موسوی


Assessing and mapping desertification hazard using desertification indicator system for Mediterranean Europe (Case study: Miandoab Plain of West Azerbaijan Province, Iran)

دوره 8، شماره 4 انگلیسی، مرداد 1398، صفحه 12-1

حبیب نظرنژاد؛ مهسا مهتدی؛ بایرام کمکی


مدل‌سازی ارزیابی تخریب زمین و ارائه سیستم‌ هشدار اولیۀ بیابان‌زایی

دوره 3، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 63-71

غلام رضا راهداری؛ اکبر فخیره؛ علی رضا شهریاری؛ حسن خسروی؛ محمدرضا راهداری