تدوین و اولویتبندی استراتژیهای مدیریتی خطر بیابانزایی با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان

‎10.22052/deej.2024.253646.1023

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شدت خطر بیابان‌زایی براساس مدل جهانی ESAs و ارائۀ راهبردهای مدیریتی مبتنی‌بر برنامه‌ریزی سناریو در خراسان رضوی انجام شد. در این تحقیق از ۵ معیار اقلیم، خاک، پوشش گیاهی، فرسایش و مدیریت انسانی و 20 شاخص استفاده شد. امتیازدهی شاخص‌ها با استفاده از پرسشنامه و براساس نظرات کارشناسان، مدیران و افراد باتجربه در موضوع بیابان‌زایی و به‌همراه بازدیدهای میدانی صورت گرفت. ارائۀ راهبردها و استراتژی‌های مدیریتی نیز به روش دلفی، برنامه‌ریزی سناریو و در قالب پنل‌های کارشناسی انجام شد. نتایج نشان داد که معیار پوشش گیاهی با ارزش 419/1، بیشترین اهمیت را در گسترش بیابان‌زایی خراسان رضوی داشته‌ است. سپس، معیارهای مدیریت انسانی، اقلیم، فرسایش و خاک نیز به ترتیب مهم‌ترین عوامل شدت خطر بیابان‌زایی بوده‌اند. بخش‌های شمال غربی استان به‌دلیل تغییرات شدید کاربری اراضی و شدت فرسایش آبی و بخش‌های مرکزی، شرقی و جنوبی نیز به‌دلیل استمرار خشکسالی، تخریب پوشش گیاهی و شدت فرسایش بادی در شرایط بحرانی بیابان‌زایی قرار دارند. این موضوع می‌تواند یک هشدار جدی برای مدیریت اراضی در خراسان رضوی باشد؛ لذا برای کاهش خطر بیابان‌ز‌ایی، 6 راهبرد مدیریتی و 41 استراتژی اجرایی در قالب سه رویکرد مبتنی بر توسعۀ پایدار و تحلیل سناریوهای آینده‌نگر پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing and Prioritizing Desertification Risk Management Strategies Using Scenario Planning in Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

 • Morteza Akbari 1
 • Aliasghar Talebanfard 2
 • Mahsa Pakdin 3
 • Maryam Shahrokhi 2
1 Department of Desert Areas Management, Faculty Natural Resources and Environment. Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad, Iran
2 Faculty Natural Resources and Environment. Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad,
3 Faculty of Desert Studies, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Desertification is one of the most significant process of land degradation in all the world, especially in arid and semi-arid regions. In the United Nations Convention to Combat Desertification report (1994), Desertification is land degradation in dry-lands, resulting from various factors, including both climatic variations and human activities. This process is always associated with soil degradation, pollution and reduction of water resources, vegetation and other biological resources in natural and ecological conditions. Therefore, determining the main factors of this process can be very effective in proper land management. This research was conducted with the aim of zoning sensitivity areas to the desertification intensity based on ESAs model and providing management strategies based on scenario planning in Razavi Khorasan province.
 
Materials and Methods: In this research, five criteria such as climatic quality, soil, vegetation, erosion and management (human activities), and 20 indicators such as soil texture, soil depth, rock fragment, parent Material, vegetation density, fire risk, rainfall. drought, water and wind erosion, land use change, mining, livestock density in pasture, etc. were used. were used. Scoring and weighting of the indicators was done using a questionnaire and based on the expert opinions of specialists, executive managers and field experiments. The designed questionnaire included 21 questions, that classified in the form of 5 criteria of soil, climate, vegetation, erosion and management, which were distributed among the statistical population in two rounds. Management strategies and policies were also obtained in the Delphi method in the form of expert panels (brainstorming).
 
Results and Discussion: The results showed that the vegetation criteria with indicators such as the reduction of vegetation, the increase in the risk of fire in pastures and forests due to the continuous droughts of the past two decades and the increase in the intensity of wind and water erosion, with a value of 1.419, has had the greatest value and importance in expansion the intensity of desertification. After that, factors such as human activities (management), climate, erosion and soil respectively have had the greatest impact on the sensitivity areas to desertification in Khorasan Razavi province. In terms of the critical situation, the high percentage of the areas in the northwestern regions such as Quchan and Chenaran township due to the impacts of drought, severe changes in land use and water has become desertification. In the central, eastern and southern parts due to drought, land use changes, lack of optimal land management and wind erosion, main reason has been the expansion of desertification. Besides that, all the townships of Khorasan Razavi province have fragile conditions. This issue can be considered as an important and serious warning for the future management of Khorasan Razavi province. Therefore, in order to provide effective ways to deal with the intensity of desertification, based on the opinion of experts and specialists in the current research, by considering only the priority indicators of each of the criteria, the number of 10 cross matrix of the important indicators of each of the criteria, 20 scenarios, 6 strategies and more than 40 strategies were obtained. So that, by using the suggested strategies could be planned and managed according to regional and local conditions, to reduce the intensity of desertification.
 
Conclusions: The ESAs model uses four criteria of management, vegetation, soil quality and climate mainly to evaluate areas sensitive to desertification. So that, in this research, due to the importance of the erosion (water and wind erosion), for zoning map of sensitivity areas to desertification were used. In order to provide management plans (strategies and policy), to reduce and combat desertification in Khorasan Razavi province, management strategies such as; -sustainable management of vegetation, - water resources management and watershed management, - soil management, - livestock management and reduction of environmental hazards caused by human activities, -education, promotion and culture and sustainable management. Therefore, in this research, only the important strategies and policy that can provide a comprehensive vision of land management in Khorasan Razavi province, were suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Delphi method
 • Futures studies
 • Index
 • Land degradation
 • Soil erosion
 1. Afzali, F., Khanamani, A., Kamali Maskooni, E., Ronny Berndtsson. R., 2021. Quantitative Assessment of Environmental Sensitivity to Desertification Using the Modified MEDALUS Model in a Semiarid Area. Sustainability 14,7817. https://doi.org/10.3390/su1314781.
 2. Akbari,, 2016. Proposing an early warning system for desertification hazard (case study: semi desert region of the Gorgan plain, Golestan province, Iran). Ph.D. Thesis. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Iran.
 3. Akbari,, Ownegh, M., Asgari, H.R., Sadoddin, A., Khosravi, H., 2016. Desertification risk assessment and management program. Global Journal of Environmental Science and Management 2(4),365-380. https://doi.org/10.22034/gjesm.2016.02.04.006
 4. Akbari, M. Reza Modarres, Alizadeh Noughani, M., 2019. Assessing early warning for desertification hazard based on E-SMART indicators in arid regions of northeastern Iran. Journal of Arid Environments 174, 104086. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2019.104086
 5. Akbari, M., Jafari Shalamzari, M., Memarian, H.,Gholamim A., 2020a. monitoring desertification process using ecological indocators and providing management programs in aird regions of Iran. Ecological Indicator 111, . https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.106011
 6. Akbari, M., Feyzi Koushki, F., Memarian, H., Azamirad, M., Noughani, M., 2020b. Prioritizing effective indicators of desertification hazard using factor-cluster analysis, in arid regions of Iran. Arabian Journal of Geosciences 13(8), 1-17.https://doi.org/10.1007/s12517-020-05296-9
 7. Akbari, M., Memarian, H., Neamatollahi, E., Jafari Shalamzari, M., Alizadeh Noughani, M., Zakeri, D., 2020c. Prioritizing policies and strategies for desertification risk management using MCDM–DPSIR approach in northeastern Iran. Environment, Development and Sustainability 23,2503–2523. https://doi.org/10.1007/ s1066 8-020-00684 -3
 8. Akbari, M., Neamatollahi, E., Noughani, M.A. Memarian, H., 2022. Spatial distribution of soil erosion risk and its economic impacts using an integrated CORINE-GIS approach. Environmental Earth Sciences 81, 287. https://doi.org/10.1007/s12665-022-10405-w
 9. Bureau of Basic Studies of Water Resources. 2021. Floods of Khorasan Razavi 1334-1399. Bureau of Basic Studies of Water Resources. Khorasan Razavi Regional Water Company. First edition, second edition.
 10. Boudjemline, Semar A., 2018. Assessment and mapping of desertification sensitivity with MEDALUS model and GIS – Case study: basin of Hodna, Algeria. Journal of Water and Land Development 36 (I–III), 17–26.
 11. Cronbach, L. J., 1951. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometric 16, 297-334.
 12. Davari, S., Rashki, A., Akbari, M., Talebanfard, A., 2017. Assessing intensity and risk of
  desertification and management programs (Case study: Ghasemabad plain of Bajestan, Khorasan Razavi Province). Desert Management 5(1), 91-106. https://doi.org/22034/jdmal.2017.27855.
 13. Dalkey, N., and Helmer, O., 1963. An experimental application of the Delphi method to the use of experts. Management Science 9, 458- 467.
 14. Development of Natural Resources and Watershed. 2020. Natural resource outlook reports of Khorasan Razavi Province. Natural Resources and Watershed Department of Khorasan Razavi Province.
 15. FAO. 2015. Healthy Soils Are the Basis for Healthy Food Production (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], pp. 1–4. http://www.fao.org/documents/card/en/c/645883cd-ba28-4b16-a7b8-34babbb3c505/. Accessed 11 August 2020
 16. Feyzi Koushki, F., Akbari, M., Memarian, H., Azamirad, M., 2019a. Identifying and ranking important factors of desertification in Khorasan Razavi province using Delphi method, Geography and Environmental Hazards 8(31), 205-225. https://doi.org 22067/geo.v0i0.84127.
 17. Feyzi Koushki, F., Akbari, M., Memarian, H., Azamirad M., 2019b. Provide strategic plans to manage desertification hazard using futures studies. Disaster Prevention and Management Knowledge 8(4), 401–414.
 18. Https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2021
 19. IPBES. 2018. The IPBES assessment report on land degradation and restoration. Montanarella, L., Scholes, R., and Brainich, A. (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 744 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3237392
 20. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2018. IPCC Special Report: Global Warming of 1.5 °C, https://www.ipcc.ch/sr15/.
 21. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2021. AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/.
 22. Jiang, L., Jiapaer, G., Bao, A., Kurban, A., Guo, H., Zheng, G., De Maeyer, P., 2019. Monitoring the long-term desertification process and assessing the relative roles of its drivers in Central Asia. Ecological Indicicator 195–208.
 23. Jafari, H., Akbari, M., Kashki, M.T., Badiee Nameghi, S.H., 2019. An efficiency comparison of the IMDPA and ESAs models on desertification risk management in arid regions of southern Khorasan Razavi, Iran. Arid Biome 9(1), 39–54. https:// doi.org/10.29252/aridbiom.2019.1542.
 24. Kairis, O., Karavitis, C.L., Salvati, A., Kounalaki, A., Kosmas, K., 2015. Exploring the impact of overgrazing on soil erosion and land degradation in a dry Mediterranean agro-forest landscape (Crete, Greece). Arid Land Research and Management 29, 360–374. https:// doi.org/10.1111/j.1365-2664.2012.02193. X.
 25. Khashtabeh, R., Akbari, M., Kolahi, A., Talebanfard, A., 2020. Assessing the effects of desertification control projects using socio-economic indicators in the arid regions of eastern Iran. Environment, Development and Sustainability 23, 10455–10469. https://doi.org/10.1007/s10668-020-0106-6
 26. Khajeddin, S.J., Akbari, M., Karimzadeh, H.R., Eghbal, M.K., 2008. Detecting desertification processes using TM and ETM+ data, north of Isfahan, Iran. Chinese Journal of Plant Ecology 32(2), 328-335. https://doi.org/10.3773/j.issn.1005-264x.2008.02.009
 27. Kosmas , Kirkby M., Geeson N., 1999. The Medalus Project, Mediterranean desertification and land use. European Commission. European Union 18882 p. 66–73.
 28. Kosmas, C., Tsara, M., Moustakas, N. D., Kosma, D., Yassoglou, N., 2006. Environmentally Sensitive Areas and Indicators of Desertification. Desertification in the Mediterranean Printed in the etherlands, A Security Issue 527–547.
 29. Lee, J., Piao, D., Song, C., Kim, J., Lim, C., Kim, E., Moon, J., Kafatos, M., Lamchin, , Jeon, S., Lee, W., 2019. Assessing environmentally sensitive land to desertification using MEDALUS method in Mongolia, Forest Science and Technology 15(4), 210-220, https://doi.org/10.1080/21580103.2019.1667880.
 30. Labbaci, A., Bouchaou, L., 2021. Assessing land degradation and sensitivity to desertification using MEDALUS model and Google Earth Engine in a semi-arid area in Southern Morocco: Case of Draa watershed. Frontiers in Science and Engineering 11(2).
 31. Lahlaoi, H., Rhinane, H., Hilali, A., Lahssini, S., Moukrim, S., 2017. Desertification Assessment Using MEDALUS Model in Watershed Oued El Maleh, Morocco, Geosciences 3(50), 1-16.
 32. Lamqadem, A.A., Pradhan, B., Saber, H., and Rahimi, A., 2018. Desertification Sensitivity Analysis Using MEDALUS Model and GIS: A Case Study of the Oases of Middle Draa Valley, Morocco Sensors 18, 2230.
 33. Memarian, H., Akbari, M., 2021. Prediction of combined effect of climate and land use changes on soil erosion in Iran using GloSEM data. Ecohydrology 8(2), 513-534. https://doi.org/22059/ije.2021.320754.1482.
 34. Marjani Bejestani, S. M., Akbari, M., Ghorbanpoor, A., Chamandeh, M., 2021. Prioritizing Driving Force of Green Space Management based on Futures Studies and Scenario Planning in Critical Situation of Water Resources. Geography and Urban Space Development 7(2), 86-65. https://doi.org/10.22067/jgusd.2021.48275.0.
 35. Nasrian, A., Akbari, M., Faridhosseini, A., Neamatollahi, E., 2019a. Spatio-temporal monitoring of groundwater changes on desertification intensity in agricultural areas in Dargaz plain, Khorasan Razavi province. Desert Ecosystem Engineering Journal 7(21), 75-90. https://doi.org/10.22052/deej.2018.7.21.49.
 36. Nasrian, A., Akbari, M., Faridhosseini, A., Neamatollahi, E. Davari, S., 2019b. Quantitative assessment of desertification intensity indices in the agricultural lands of Dargaz plain, Khorasan Razavi Province, Desert Management 7 (13), 149-170. https://doi.org/22034/jdmal.2019.36537.
 37. Nunez, M, P., Pablo, A., Rieradevall, J., Antón, A., 2009. Assessing potential desertification and environmental impact in life cycle assessment. The international journal of life cycle assessment 15(5), 67–78.
 38. Postma, T.J.B.M., Liebl, F., 2005. How to improve scenario analysis as a strategic management tool? Technological Forecasting and Social Change 72(2), 161-173.
 39. Rabah, B., Aida, B., 2018. Adaptation of MEDALUS method for the analysis depicting land degradation in Oued Labiod Valley (Eastern Algeria). In H. M. El-Askary, S. Lee, E. Heggy, & B. Pradhan (Eds.), Advances in Remote Sensing and Geo Informatics Applications. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01440-7_65.
 40. ‏Rashki, A., Middleton, N. J., Goudie, A.S., 2021. Dust storms in Iran–Distribution, causes, frequencies and impacts. Aeolian Research 48, 100655. https://doi.org/10.1016/j.aeolia.2020.100655
 41. Sadeghi ravesh, M.H., 2020. Evaluating optimal anti-desertification alternatives, using special vector technique and bernardo ranking model. Desert Ecosystem Engineering Journal 9(29), 41-58.
 42. Salvati, L., Bajocco, S., 2011. Land sensitivity to desertification across Italy: past, present, and future. Applied Geography 31, 223–231.
 43. Sarbazi, M., Ownegh, O., Mohammadian Behbahani, A., Akbari, M., 2021.Quantitative Assessment of the Desertification Intensity and Risk: A Case study of Sarakhs City. Desert Ecosystem Engineering Journal 10 (31), https://doi.org/15-30. 10.22052/deej.2021.10.31.11.
 44. Talebanfard, A. A., Akbari, M., Azamirad, M., 2022. Sensitivity Areas Assessment of Desertification Using ESAs Model and Prioritizing Management Strategies (Case study: Kavir-e- Namak Basin, Khorasan Razavi Province). Desert Management 10(2), 1-20. https://doi.org/10.22034/jdmal.2022.549710.1377.
 45. UNCCD. 1994. United Nations Convention to Combat Desertification in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa.
 46. 2020. Desertification – Coping with today’s global challenges in the context of the strategy of the United Nations Convention to combat desertification, Unites Nations Convention to Combat Desertification. Report on the High Level Policy Dialogue. Bonn, Germany.
 47. UNCED. 1992. Managing Fragile Ecosystems: Combating Desertification and Drought. United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janeiro, Brazil, 3 to 14 June. Agenda21, Chpter 12, pdf.
 48. USDA. 2014. Keys to soil taxonomy. United States Department of Agriculture
 49. USDA-SCS. 1993. National soil handbook title403, Washington DC. Government printing office.
 50. Wulf, T, Meißner, P. Stubner, S., 2010. A Scenario-based Approach to Strategic Planning – Integrating Planning and Process Perspective of Strategy. HHL – Leipzig Graduate School of Management, working paper, No.98.