دوره و شماره: دوره 10، شماره 31، شهریور 1400 
تأثیر پوسته‌های زیستی در افزایش اسیدهای آلی خاک و آهن قابل دسترس گیاه در خاک‌های بیابان سجزی

صفحه 71-84

10.22052/deej.2021.10.31.41

لیلا کاشی زنوزی؛ سیدحسن کابلی؛ کاظم خاوازی؛ محمد سهرابی؛ محمد خسروشاهی؛ فرزاد حیدری مورچه خورتی