دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، بهمن 1398 
تعیین شایستگی منطقۀ حفاظت‌شده برای چرای حیات وحش (مطالعۀ موردی: منطقۀ حفاظت‌شدۀ گنو)

صفحه 67-82

10.22052/deej.2018.7.24.35

مرضیه رضایی؛ حسین ارزانی؛ حسین آذرینوند؛ کیان نجفی تبره شبانکاره؛ حمید مسلمی