ارزیابی حساسیت اکولوژیک عرصه معادن در حال بهره‌برداری (مطالعۀ موردی: شهرستان طبس)

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی بیابان، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین،

2 گروه جغرافیا و اکو.توریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین،

10.22052/deej.2018.7.25.45

چکیده

بهره‌برداری از معادن به‌عنوان یکی از رفتارهای متداول انسان در محیط‌زیست، پیامدهای اکولوژیکی متعددی برای اکوسیستم به‌ویژه زیست‌بوم بیابان دارد که منجر به تغییرات گسترده‌ای در این مناطق می‌شود. لذا هدف از این پژوهش، بررسی حساسیت اکولوژیک عرصه‌های معادن در حال بهره‌برداری با استفاده از مدل ارزیابی تخریب محیط‌‌زیست در شهرستان طبس است. در این راستا، لایه‌های ارتفاع، جهت دامنه و شیب از سنجندۀ ASTER و لایۀ‌ NDVI برای تعیین میزان حساسیت پوشش گیاهی از تصاویر MODIS استخراج گردید. برای تهیۀ لایه‌های هم‌دما و هم‌بارش از داده‌های اقلیمی ایستگاه‌های طبس و نواحی همجوار استفاده شد. لایه‌های عمق خاک و مقاومت سنگ بستر برمبنای نقشه‌های خاک‌شناسی و زمین‌شناسی با مقیاس 1:50000 تهیه گردید. فراهم‌سازی لایه‌های کیفیت (EC) و عمق آب زیرزمینی براساس داده‌های ایستگاه‌های آب منطقه‌ای و چاه‌های پیزومتری صورت گرفت. نتایج نشان داد که به ترتیب 83/270547، 82/3751342، 61/1773999 و 04/45883 هکتار (63/4، 21/64، 36/30 و 78/0 درصد) در طبقه حساسیت اکولوژیکی مقاوم، نیمه‌حساس، حساس و آسیب‌پذیر قرار دارد. همچنین محدودۀ بهره‌برداری معادن شامل 62درصد از مساحت منطقه می‌باشد که بیشترین سطح آن (66/658047 هکتار) در کلاس‌های حساس و نیمه‌حساس با کد آسیب‌پذیری 2 و 3 واقع شده‌ و نیازمند توجه ویژه مدیریتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological Vulnerability Assessment of Mining Areas under Operation (Case Study: Tabas County)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad mehdi Moosavian 1
  • Abbas Ali Vali 1
  • Sayed Hojjat Mousavi 2
1
2
چکیده [English]

Introduction: Mining is one of the most effective human activities to change the situation in the region, particularly in arid area. The human demand for minerals and energy resources under the ground has made mining and exploration operations inevitable. Mining is one of the common human behaviors with numerous outcomes for the ecosystem along with serious environmental and ecological consequences in natural ecosystems such as desert areas, leading to positive and negative changes in these areas.
 
Materials and methods: In this study, it has been sought to assess the ecological vulnerability of mining areas of Tabas using environmental degradation model. The current applied research methodology is based on spatial data analysis and spatial analysis tools in ArcGIS software environment. In this regard, altitude, direction and slope maps were extracted from ASTER, while NDVI map was extracted from MODIS to determine vegetation vulnerability. In the next step, necessary corrections, drawings and analyses were performed. Isothermal maps were used to produce climatic maps for the temperature factor and the border and coastal zone stations were considered for the precipitation factor. Soil maps were obtained from soil map files, while geological maps were taken from geological map files at a scale of 1:100000 and groundwater maps were used from baseline data of regional water stations. To quantify environmental degradation phenomena, severity and degree of ecosystem vulnerability, an environmental degradation model is developed. This model is one of the methods of modeling system analysis, introduced for the conditions of Iran.
 
Result: The results of the analysis and summarization of the data from the study area elevation map show that the highest level is related to Class 1 and less than 1000 m (66%) and the second level is Class 2 with 28.77% of the study area is located. As more than 94% of the area is covered by one or two vulnerabilities. Therefore, the ecological factor of elevation in the region is not very sensitive. While regarding the factor of slope, 45.69% of the area was in the vulnerability codes of 2 and 3. Moreover, considering the geographic direction, over 47% of the area had high ecologic vulnerability and was placed in code of 3, while 86.55% of the area with a depth of less than 10 cm was in code5 regarding the factor of soil. In addition, 71.71% of the area was in vulnerability codes of 3, 4 and 5 regarding geological factors and 100% of the area was put in vulnerability code of 1 with average annual temperature of over 15 degrees Celsius for the factor of temperature. Regarding precipitation, 99.47% of the area had the vulnerability code of 8, while vegetation and low NDVI indicator of the area led to a vulnerability code of 4. Most of the area is located in the first class of EC (387-771 microseconds) with a vulnerability code 1. This code covers about half of the area. Finally, 99% and 98% of the area were assigned vulnerability codes of1, 2 and 3 considering the depth and quality of underground water, respectively. The scope of ecologic vulnerability in the overall area under study, 62.21% of the area was in vulnerability code of 2, and 30.36% in vulnerability code of 3. Accordingly, 11.6% of the area under study which covered 679579.9 acres was exploited for mining, out of which 658047.6 acres were located in vulnerable and semi-vulnerable ecologic areas with vulnerability codes of 2 and 3.
 
Discussion and Conclusion: In the present study, soil and geological factors have the most ecological limitations. In this area, due to the high sensitivity of the soil, the possibility of erosion is high and special attention should be paid to soil erosion during the environmental management process. Particularly in areas with low vegetation or barren land, there is a wide range of restrictions. In addition, the vulnerability of these areas increases with decreasing vegetation density. The percentage of vegetation in the eastern and southwestern districts of Tabas is higher and with a sensitive vulnerability class. The southern areas of the city are more resistant than the north, but are scattered and scattered. So, ecological restrictions are expected to increase in the western and central parts of Tabas County due to the low density of vegetation. So there will be more destruction and erosion. Obviously, urgent decisions to protect sensitive areas to prevent damage to land during extraction and operation are essential. Therefore, the mining areas in Tabas County need special management attention. The mine exploitation area comprises 62% of the study area, most of which is located in sensitive and semi-sensitive classes with vulnerability codes 2 and 3. Also, soil and geological factors with the highest ecological limitation are more diverse than other factors in the region. Therefore, due to the high sensitivity of the soil and the possibility of erosion, especially in areas with low vegetation cover or desolate areas (eastern and southwestern areas) as if are most vulnerable, special attention should be paid to erosion during the mining process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mining
  • Vegetation percentage
  • Topographic factors
  • Arid and desert areas
  • Tabas
1. Asare, B.K., Darkoh, M.B.K., 2013. Socio-economic and environmental impacts of mining in Botswana: a case Study of the Selebi-Phikwe Copper-Nickel Mine. Eastern Africa Social Science Research Review, 17(2): 1-42. 2. Abdi Nezhad, J., 2007. Investigation and Preparation of Desertification Map based on IMDPA Model with Emphasis on Two Criteria of Water and Soil (Abu Zaid Abad region). MSc Thesis, School of Natural Resources, Tehran Unicersity. 3. Akbari, M., Ra’naee, E., Badiee Nemeghi, S.H., 2010. Sensitivity Evaluation of Input Parameters in Desertification Situation Using Artificial Neural Network Model. Journal of Water and Soil (Agricultural Industries and Sciences), 25 (2) 398-410. 4. Bashari, H., 2010. Application of Ecosystem Function Analysis Method to Evaluate Destructive Effects and Changes Due to Mining Remediation. Journal of Environment and Development, 2(1), 49-57. 5. Chang, I., Wenqi, M., Wing, W., Yuhong, S., Rong, H., 2018. Environmental impact assessment follow-up for projects in China: Institution and practice, Environmental Impact Assessment Review, 73(1): 7-19. 6. Gałaś, S., Gałaś, A., 2016. The qualification process of mining projects in environmental impact assessment: Criteria and thresholds, Resources Policy, 44(1): 204-212. 7. Hong, J., Riley, E., Harris, 2017. Sensitivity evaluation and land-use control of urban ecological corridors: A case study of Shenzhen, China. Land Use Policy, 62: 316-325. 8. Jabbarian Amiri, B., 1996. Assessment of the Environmental Impact of Development in Amir Kabir Dam Area Using Environmental Degradation Model with Emphasis on Computer Programming. MSc Thesis, School of Environment, Tehran University, 102. 9. Jabbarian Amiri, B., 1998. Introducing an Object-Oriented Method to Determine Ecological Vulnerability. Journal of Ecology, (24), 57-68. 10. Jabbarian Amiri, B., 2014. Evaluation of Environmental Effects, Tehran University, Publishing Institute, 3469 (1), 1-55. 11. Khorasani Alamdari, M., Babapoor, M., Hosseinpoor, H., Shariati, F., 2012. Investigating environmental Effects of Iranian Mines. First National Conference of Environmental Conservation and Planning, Hamedan, Islamic Azad University of Hamedan, Tomorrow Environmentalists Co. 12. Kairis., C., Kosmas., Ch., Karavitis., C., Ritsema., L. Salvati., S., Acikalin., M., Alcala, P., Alfsma, 2013. Effect of coal mining collapses of the Daliuta coal mine on land desertification. Ecology applications. 5 (15): 74-65. 13. Mancini, L., Sala, S., 2018. Social impact assessment in the mining sector: Review and comparison of indicators frameworks. Resources Policy, 57(1): 98-111. 14. Ra’oof Delgosha, S., 2013. Determination of Desertification Intensity of Bafgh Choghart Ore Margin Using Vegetation Criterion in IMDPA Model, MSc Thesis, Public, Ministry of Science, Research, and Technology, Yazd University, School of Agriculture and Natural and Agricultural Resources. 15. Sotoohian, F., Ranjbaran, M., Sharifi, S., 2013. Assessment of Environmental Impact of Mine Extraction with Special Attitude to Mines in Guilan Province. The Second National Conference on Environmental Conservation and Planning, Hamedan, Tomorrow Environmentalists Co. 16. Shokoofe, N., 2000. Assessing the Impact of Mining and Metal Activities on the Environment. The Third Conference on Safety, Health and Environment in Mines and Mining Industries, Tehran, National Steel Company of Iran, East Alborz Coal Company. 17. Talkooee Kazemi, A., Joar Gholami, M., Feghhi, J., 2018. Ecological Capacity of Land Use Based on Hydrological Response Units and Vulnerability Assessment for Sustainable Operation of Forest Watershed (Case Study: Zilki Rood Watershed of Guilan). Jungle and Wood Products, Journal of Iranian Natural Resources, 72 (1), 33-45. 18. Tibbet, M., 2015. Mining in ecologically sensitive landscapes: concepts and challenges. CSIRO Publishing, 286 pages. 19. Tibbet, M., 2010. Large-scale mine site restoration of Australian eucalypt forest after bauxite mining: soil management. In Ecology of industrial pollution. (Eds LC Batty & K Hallberg). Cambridge University Press, UK. 20. Zhang, Y., Sun, Y., Qin, J., 2012. Sustainable development of coal cities in Heilongjiang province based on AHP method. International Journal of Mining Science and Technology, 22(1): 133-137. 21. Vaz, E., 2016. The future of landscapes and habitats: The regional science contribution to the understanding of geographical space. Habitat International, 51(1): 70-78.