دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 انگلیسی، فروردین 1398، صفحه 1-69 
Analysis and Prediction of Land Use Change in Yazd-Ardakan Plain

صفحه 1-20

حسن فتحی زاد؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ حمید سودائی زاده


Assessment of Seed Germination of Moringa peregrina under Drought and Salinity Stress and its Cardinal Germination Temperatures in Laboratory Environment

صفحه 21-30

الهام رفیعی ساردویی؛ عباس هاشمی؛ حامد اسکندی؛ حسن خسروی؛ سعید برخوری


Spatial monitoring of drought in the Khatun Abad basin using SPI and remote sensing technique

صفحه 44-31

محسن پورخسروانی؛ صادق کریمی؛ علی مهرابی؛ امیر تکین محبی کرمانی