کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تأثیر خشکسالی و تغییرات کاربری اراضی بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعۀ موردی: دشت داراب)

دوره 9، شماره 28، آذر 1399، صفحه 89-102

10.22052/deej.2020.9.28.59

محمدامین اسدی؛ فاطمه جم نژاد؛ محمد رضا اختصاصی؛ سید زین العابدین حسینی


ارزیابی شدت خطر بیابان‌زایی منطقۀ جازموریان با تأکید بر معیارهای زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی

دوره 5، شماره 10، خرداد 1395، صفحه 109-122

مجتبی سلیمانی ساردو؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سید حجت موسوی