کلیدواژه‌ها = خصوصیات خاک
بررسی اهمیت اقلیم در تعیین میزان اثرگذاری قرق بر خصوصیات مختلف خاک مراتع

دوره 5، شماره 13، اسفند 1395، صفحه 39-56

اسماعیل شیدای کرکج؛ عیسی جعفری فوتمی؛ حمید نیک نهاد قرماخر


بررسی تاثیر پخش سیلاب در تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: منطقه برآباد شهرستان سبزوار )

دوره 2، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 37-46

حسن برابادی؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی طویلی؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ سارا طلوعی