بررسی تاثیر پخش سیلاب در تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: منطقه برآباد شهرستان سبزوار )

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید چمران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

بهره‌برداری از سیلاب‌های فصلی در مناطق خشک و نیمه‌خشک اهمیت زیادی دارد. رسوبات معلق موجود در سیلاب‌ها موجب تغییر خصوصیات خاک می‌شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر سیلاب‌های کم کیفیت بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک است. برای بررسی این تغییرات، عرصۀ پخش سیلاب به سه فاز تقسیم شد. در هر فاز دو تیمار پخش‌سیلاب و شاهد انتخاب و از تیمارهای پخش سیلاب سه نمونه و از تیمارهای شاهد یک نمونه از عمق 0ـ30، 30ـ60 و 60ـ90 برداشت شد و به آزمایشگاه منتقل گردید. نتایج آزمایش‌ها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و مقایسه میانگین‌ها توسط آزمون دانکن انجام پذیرفت. نتایج حاصل از بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بیانگر کاهش هدایت الکتریکی، سدیم، کربنات، درصد مواد خنثی شونده، گچ و اسیدیته و افزایش مواد آلی، پتاسیم، فسفر و بی کربنات در اکثر نمونه‌ها می‌باشد که این تغییرات در سطح 5% معنی‌دار است. در مورد بافت خاک در اکثر نمونه‌ها شن در عمق 0ـ30 افزایش و رس خاک کاهش یافته است که  باعث اصلاح بافت و ساختار خاک شده که این روند در سطح 5% معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Flood Spreading on Soil Physico-Chemical Properties (Case Study: Barabad Region)

نویسندگان [English]

 • Hassan Barabadi 1
 • Gholamreza Zehtabian 1
 • Ali Tavili 1
 • Abolghasem Dadrasi Sabzevar 2
 • Sara Toloei 3
چکیده [English]

Using seasonal floods is very important in arid and semi arid areas. Suspended sediments in the flood are caused changes in soil properties. The aim of this study is to investigate the soil chemical and physical properties affected by low quality floods irrigation. Sampling from three phases, in each phase three points (beginning, middle and end of the row) and in the depths of 30-0, 60-30 and 90-60cm were done. The results showed that the electrical conductivity, sodium, carbonate, potassium, gypsum and pH decreased but organic matter, phosphate and bicarbonate have increased in the most samples so that these changes are significant at the 5%. About soil texture, sand increased and clay has decreased in the depth of 0-30 cm so, soil structure has improved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flood
 • Flood Spreading
 • Soil Properties
 • Completely Randomized Block Design
 • Duncan Mean
 • Sabzavar