کلیدواژه‌ها = Iran
Investigating the Status of Desertification Vulnerability in Joghatay County, Iran

دوره 10، شماره 7 انگلیسی، بهمن 1400، صفحه 12-1

مصطفی دستورانی


تأثیر نوسانات آب‌‌وهوایی بر رخداد پدیدۀ گرد و غبار (مطالعۀ موردی گرد و غبارهای غرب و جنوب غرب ایران)

دوره 3، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 19-28

داریوش یاراحمدی؛ بهروز نصیری؛ اسدالله خوش کیش؛ حاتم نیکبخت