کلیدواژه‌ها = Dust
بررسی نوسانات سالانۀ غالب بر گردوغبار و سرعت باد در حوضۀ آبخیز هیرمند

دوره 12، شماره 40، اردیبهشت 1403، صفحه 1-12

‎10.22052/deej.2024.252996.1013

فاطمه درگاهیان؛ زهرا سعیدی فر؛ محمدرضا پودینه


Identifying Dust Storm-Prone Areas Using Google Earth Engine Data and Classified Variable Data Mining Methods: A Case Study of Yazd Province, Iran

دوره 12، شماره 10و 11 انگلیسی، شهریور 1402، صفحه 1-14

محمد کاظمی؛ عاطفه جعفرپور؛ رضا نادری


Evaluating the Effectiveness of Ackerman's Algorithm in Monitoring Dust Storms: A Case Study of Ilam Province, Iran

دوره 10، شماره 8 انگلیسی، اسفند 1401، صفحه 36-27

رحمان زندی؛ ابوذر نصیری؛ جعفر صالحی


ارزیابی اثرات عملیات بیابان‌زدایی در وضعیت اقتصادی-اجتماعی جوامع محلی اهواز

دوره 11، شماره 34، خرداد 1401، صفحه 99-112

‎10.22052/deej.2021.11.34.51

اصغر فرج اللهی؛ سید عبدالحسین آرامی؛ یاسر قاسمی آریان


تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر فراوانی رخدادهای گردوغبار مطالعۀ موردی: استان خراسان رضوی

دوره 10، شماره 33، بهمن 1400، صفحه 65-78

‎10.22052/deej.2021.10.33.41

مریم نعیمی؛ مریم میر اکبری؛ محمد خسروشاهی؛ سمیرا زندی فر؛ یاسر قاسمی آریان


Analysis of the Trend of Dust Changes in Ardestan Region, Iran

دوره 8، شماره 3 انگلیسی، فروردین 1398، صفحه 45-54

مصطفی دستورانی؛ مهدی جعفری