نویسنده = آرش ملکیان
استفاده از روش دلفی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکانیابی پخش سیلاب

دوره 4، شماره 9، اسفند 1394، صفحه 11-22

‎10.22052/deej.2016.113629

حمید علی پور؛ آرش ملکیان؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ سعید قره چلو