کلیدواژه‌ها = SDSM
تحلیل فراوانی و شدت وقوع سیل تحت سناریوهای تغییر اقلیم در حوزۀ معرف امامه

دوره 11، شماره 34، خرداد 1401، صفحه 127-141

‎10.22052/deej.2021.11.34.59

حسن علی پور؛ علی سلاجقه؛ علیرضا مقدم نیا؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ مجتبی نساجی زواره


پیش‌بینی خشکسالی در مناطق خشک با استفاده از مدل های جهانی اقلیم (مطالعه موردی: استان یزد)

دوره 10، شماره 32، آذر 1400، صفحه 97-112

10.22052/deej.2021.10.32.51

زهره ارجمندی؛ محمد امین اسدی زارچ؛ سید زین العابدین حسینی؛ محمدرضا اختصاصی


Assessment and Application of Two General Circulation Models (HadCM3 and MPEH5) for Investigating Climate Change (Case Study: Khorramabad Synoptic Station, Iran)

دوره 7، شماره 1 انگلیسی، شهریور 1397، صفحه 21-36

آسیه بیاتی؛ محسن توکلی؛ ایمان باباییان؛ فاطمه درگاهیان