کلیدواژه‌ها = کریجینگ
بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی در آبخوان‌های زیرحوضۀ جنوبی زاینده‌رود

دوره 9، شماره 26، اردیبهشت 1399، صفحه 103-115

10.22052/deej.2020.9.26.45

حجت الله یونسی؛ آزاده ارشیا؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ مسعود سیدی پور؛ نیاز وحدت پور


بررسی قابلیت استفاده از نقشۀ واحدهای خاک به‌منظور برآورد تغییرات مکانی فاکتور فرسایش‌پذیری خاک

دوره 4، شماره 9، اسفند 1394، صفحه 95-107

‎ 10.22052/deej.2016.113630

ابراهیم امیدوار؛ عطااله کاویان؛ کریم سلیمانی؛ سمیه مشاری


بررسی فرسایش‌پذیری خاک با استفاده از روش زمین‌آمار (مطالعه‌ی موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 43-54

سید جواد ساداتی نژاد؛ یعقوب یزدانی مقدم؛ مجید خزایی؛ عباسعلی ولی


تحلیل مکانی شوری آب زیرزمینی دشت سرخون با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیاییGIS

دوره 2، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 29-36

احمد نوحه گر؛ فاطمه ریاحی؛ مجید خیاط خلقی؛ حسن وقارفرد