کلیدواژه‌ها = روند
بررسی و تحلیل روند حداکثر دما در حوزه آبخیز دریاچه نمک

دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 1-14

سادات هاشمی نسب؛ هوشمند عطایی


تحلیل روند بارش کویر مرکزی ایران طی دوره 2007-1951

دوره 2، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 47-56

سعید موحدی؛ محمود سلطانیان؛ امیرحسین حلبیان؛ جواد پورشهبازی