تحلیل روند بارش کویر مرکزی ایران طی دوره 2007-1951

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 آموزش عالی فولاد شهر

3 دانشگاه پیام نورتهران

چکیده

در این پژوهش، روند روزانه و سالانه بارش حوضه کویر مرکزی ایران طی دوره 1951-2007 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی روند بارش از داده‌های یاخته‌ای بارش روزانه پایگاه داده APHRODIT’s با قدرت تفکیک 25/0 درجه بهره گرفته شد. برای مشخص کردن روند بارش در این منطقه از آزمون ناپارامتری من‌ـ کندال استفاده گردید. روندها در 3 سطح 90، 95 و 99 درصد مورد آزمون قرار گرفت. بررسی‌های صورت گرفته در این منطقه نشان داد که در سطح اطمینان 99%، قسمت‌های واقع در کفه‌ها از جمله کویر لوت کاهش بارش و بخش‌های واقع در ارتفاعات از جمله ارتفاعات غربی و شمالی حوضه افزایش بارش داشته‌اند؛ این در حالی است که بیش از 80% درصد منطقه هیچ گونه روند معنی‌داری را در بارش سالانه در این دوره 58 ساله نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of precipitation trends in the Central Kavir basin of Iran during 1951-2007

چکیده [English]

In this research study the daily and annually trends of precipitation in the central Kavir basin of Iran during 1951- 2007. The pixel data of daily precipitation from APHRODITE’s data base with a spatial resolution of 0.25˚ have been used. The Mann-Kendall (MK) nonparametric test has been used for determining the precipitation trend in this area. The trends have been tested in 3 levels 90%, 95% and 99%. This study illustrated that in confidence level of 99%, some area such as Loot Kavir had decreasing trend and some other area such as western and north heights of basin had rising trend of precipitation. But more than 80% of
area doesn’t indicate any significant trend for annually precipitation in this 58 years period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation
  • Trend
  • Man-Kendall
  • Central Kavir