بررسی و تحلیل روند حداکثر دما در حوزه آبخیز دریاچه نمک

نویسندگان

دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

دما از عناصر اقلیمی است که طی زمان تغییر نموده و با تغییر خود، دیگر فراسنج‌ها را متأثر می‌کند. بنابراین می‌توان آن را در زمرۀ تأثیرگذارترین فراسنج اقلیمی محسوب نمود. هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل روند حداکثر دمای سالانه و فصلی حوضۀ دریاچۀ نمک طی دهه‌های گذشته است. بدین سان از داده‌های 14 ایستگاه  هواشناسی واقع در محدودۀ مورد مطالعه طی دورۀ آماری 1969ـ2008 استفاده شده است. ابتدا سری‌ها برای تعیین نرمال یا غیرنرمال بودن با آزمون جوینر سنجیده، سپس همگنی آن‌ها توسط آزمون توالی بررسی شد. برای انتخاب مدل‌های سنجش و تحلیل روند سری‌ها، از آزمون‌های آماری عاملیTr ، ناعاملی من- کندال و برای پیش‌بینی تغییرات گرایش‌دار از روش هولت و کمترین مربعات استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌دهندۀ روند افزایشی در اکثر ایستگاه‌های واقع در محدودۀ مورد مطالعه بوده است. به این ترتیب که در بازه زمانی، سالانه 8 ایستگاه (تاکستان، دوزاج، تفرش، شمس‌آباد، قزوین، دامنه، تهران و فرودگاه همدان) از روند افزایشی پیروی می‌کنند. افزایش حداکثر دما طی دورۀ آماری در دامنه، شدیدتر از سایر نقاط نمود یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

analyzed and Survey of maximum temperature trend in Daryache-e-Namak basin

نویسندگان [English]

  • sadat hasheminasab
  • hooshmand ataei
چکیده [English]

Temperature is an element of climate that it has changed during the time and affected other parameters with changing itself. So we can account it in category of the most affect of the climate parameter. The purpose of this study was analyzed trend of annual and seasonal maximum temperature during the past decades in the Daryache-e-Namak basin. So, the data of 14 Climatology stations that located in the study area during of 1969-2008 has been used. At first, the series were measured with using Joiner test for determine normal and abnormal distribution of the data then their homogeneity was assessed with using Run test. For choosing measurement's models and analyzing of the series trend was used Tr parametric test, Man Kendall nonparametric test and for prediction of tendency changes was used Holt method and Least square. The results of this study show that there was increasing trend in the most of the stations in the study area. So in the annual period, 8 stations follow increasing trend. Increase of the maximum temperature in Damaneh is more severe than elsewhere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency models
  • Parametric tests
  • Nonparametric tests
  • Holt method
  • Trend
  • Daryache-e-Namak basin