کلیدواژه‌ها = Soil salinity
ارزیابی تأثیرات دو نوع خاکپوش امولسیونی بر خصوصیات خاک (مطالعۀ موردی: عرصه‌های بیابانی آران و بیدگل)

دوره 10، شماره 33، بهمن 1400، صفحه 13-26

10.22052/deej.2021.10.33.11

هاجر مریخ پور؛ سیده بهاره عظیمی؛ جلیل بادام فیروز؛ شهاب الدین منتظمی


پهنه‌بندی شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 (مطالعۀ موردی: ساوه)

دوره 9، شماره 29، اسفند 1399، صفحه 15-26

10.22052/deej.2020.9.29.11

مهدیه رومیانی؛ آزاده کاظمی؛ مهرداد هادی پور؛ عباس احمدی


بررسی تغییرات مکانی شاخص‌های خشکسالی و تأثیر آن بر شوری خاک در دشت یزد-اردکان

دوره 9، شماره 27، تیر 1399، صفحه 1-12

10.22052/deej.2020.9.27.1

اقدس شریفی؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ روح الله تقی زاده؛ نجمه یرمی


Comparison of artificial neural network and multiple linear regressions efficiency for predicting soil salinity in Yazd -Ardakan plain, central Iran

دوره 7، شماره 1 انگلیسی، شهریور 1397، صفحه 20-11

فاطمه روستایی؛ شمس اله اتوبی؛ مجتبی نوروزی


بررسی اثرات شوری NaCl بر روی Salsola tomentosa: پارامترهای رشد، روابط آبی، محلول‌های سازگار و کلروفیل

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 65-74

فاطمه پناهی؛ محمدحسن عصاره؛ محمد جعفری؛ حسین ارزانی؛ علی طویلی؛ علیرضا گیور؛ مجید قربانی؛ جواد عطارها؛ زینب جهان دیده