بررسی اثرات شوری NaCl بر روی Salsola tomentosa: پارامترهای رشد، روابط آبی، محلول‌های سازگار و کلروفیل

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

3 دانشگاه تهران

چکیده

یکی از فرایندهای مهم و تعیین‌کننده در تخریب اراضی و بیابان‌زایی، شور شدن خاک است. در این تحقیق، تحمل‌پذیری گونه Salsola tomentosa نسبت به تنش شوری در مرحلۀ رشد در شرایط آزمایشگاه موردبررسی قرار گرفت تا بهتر بتوان نسبت به انتخاب و معرفی گونه مناسب در اراضی شور اقدام نمود. به‌منظور اعمال تیمارهای شوری، نمک NaCl در شش سطح شوری (0، 100، 200، 300، 400، 500 میلی‌مولار) با سه تکرار مورد استفاده قرار گرفتند. وزن تر و خشک، محتوای نسبی آب، پتانسیل آب برگ، محتوای پرولین، قندهای محلول و محتوای کلروفیل اندازه گیری شدند. آنالیز آماری داده‌ها با نرم‌افزار SPSS 16 و به روش چند دامنه‌ای دانکن انجام پذیرفت. براساس نتایج به‌دست‌آمده، با افزایش سطح شوری تا 200 میلی‌مولار، وزن تر و خشک اندام‌ها، افزایش و با افزایش شوری بیش از این مقدار کاهش یافت. همچنین با افزایش شوری تا 500 میلی‌مولار محتوای کلروفیل و پتانسیل آب برگ به‌طور معنی‌داری کاهش و محتوای نسبی آب برگ، پرولین و قندهای محلول با به‌طور معنی‌داری افزایش یافتند. در نهایت، باید اشاره کرد که طبیعت غیرقابل‌پیش‌بینی است و مشاهدۀ روندهای غیرمنتظره تحت شرایط خاص غیرممکن نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of NaCl Salinity on Salsola tomentosa in Greenhouse Conditions Growth parameters, Water Relations, Compatible Solutions and Chlorophyll.

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Panahi 1
 • Mohammad Hasan Asareh 2
 • Mohammad Jafari 3
 • Hosein Arzani 3
 • Ali Tavili 3
 • Alireza Givar 1
 • Majid Ghorbani 1
 • Javad Attarha 1
 • Zeinab Jahandideh 1
چکیده [English]

Soil salinity is one of the important and determinant factors in land degradation and desertification. This study was undertaken to investigate salt tolerance in Salsola tomentosa under greenhouse conditions to choose a suitable species for saline conditions. The treatment solutions for salinity tests were different concentrations of NaCl (0, 100, 200, 300, 400, and 500 mM) with three replicates. Fresh and dry weights, relative water content, leaf water potential, proline, soluble sugar and chlorophyll contents were measured. Data analysis was performed by SPSS software and Statistical analysis was done using Duncan for mean comparison. According to the results, fresh and dry weight of organs, chlorophyll content and leaf water potential were decreased with increasing salinity level. However, leaf relative water content, proline and total soluble sugars were increased with increasing salinity levels. Finally, we have to mention that nature is unpredictable and it is not impossible to observe unexpected trends in specific conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chlorophyll Content
 • Proline
 • Soil salinity
 • Salsola tomentosa
 • Soluble sugar
 • Relative water content