نویسنده = محمد رضا اختصاصی
پیش‌بینی خشکسالی در مناطق خشک با استفاده از مدل های جهانی اقلیم (مطالعه موردی: استان یزد)

دوره 10، شماره 32، آذر 1400، صفحه 97-112

10.22052/deej.2021.10.32.51

زهره ارجمندی؛ محمد امین اسدی زارچ؛ سید زین العابدین حسینی؛ محمدرضا اختصاصی


تأثیر خشکسالی و تغییرات کاربری اراضی بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعۀ موردی: دشت داراب)

دوره 9، شماره 28، آذر 1399، صفحه 89-102

10.22052/deej.2020.9.28.59

محمدامین اسدی؛ فاطمه جم نژاد؛ محمد رضا اختصاصی؛ سید زین العابدین حسینی