نویسنده = علی اکبر نظری سامانی
بررسی عوامل محیطی ناپایداری سرزمین و پتانسیل بیابان‌زایی

دوره 7، شماره 18، خرداد 1397، صفحه 27-36

10.22052/deej.2018.7.18.45

غلامرضا زهتابیان؛ علیرضا مقدم نیا؛ حسین آذرنیوند؛ علی اکبر نظری سامانی؛ علی رضا نژاد محمد نامقی


ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‌زایی با استفاده از مدل ICD (مطالعۀ موردی: منطق حفاظت‌شدۀ کالمند یزد)

دوره 5، شماره 11، شهریور 1395، صفحه 67-78

ندا اردکانی؛ ناصر مشهدی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ علی اکبر نظری سامانی؛ مجید کریم پور ریحان


تحلیل میزان فعالیت تپه‌های ماسه‌ای بند ریگ کاشان با استفاده از شاخص لن‌کستر

دوره 3، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 37-48

اصغر توکلی فرد؛ هدی قاسمیه؛ علی اکبر نظری سامانی؛ ناصر مشهدی


مقایسه وضعیت فعلی بیابان‌زایی به دو روش IMDPA و MICD با تأکید بر معیار فرسایش بادی (مطالعه موردی: دشت فخرآباد مهریز)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 59-71

منیر السادات طباطبایی زاده؛ محمد رضا اختصاصی؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی