کلیدواژه‌ها = Precipitation
Investigating the effects of human activities and climate change on land degradation and Jazmurian wetland dryness

دوره 11، شماره 9 انگلیسی، مرداد 1402، صفحه 32-15

سعید برخوری؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ حامد اسکندری دامنه؛ هادی اسکندری درمنه؛ فرزانه قادری نصب


The Effect of Climate Fluctuations on Vegetation Dynamics in West and Northwest of Iran

دوره 9، شماره 6 انگلیسی، دی 1399، صفحه 28-19

اسماعیل حیدری علمدارلو؛ حسن خسروی؛ پویان دهقان؛ مرضیه قدسی


تحلیل روند بارش کویر مرکزی ایران طی دوره 2007-1951

دوره 2، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 47-56

سعید موحدی؛ محمود سلطانیان؛ امیرحسین حلبیان؛ جواد پورشهبازی