کلیدواژه‌ها = Soil Erosion
Investigating Lagged Cross-correlation between Wind Erosion and Drought in Southern Iran’s arid regions Investigating Lagged Cross-correlation between Wind Erosion and Drought in Southern Iran’s arid regions

دوره 9، شماره 6 انگلیسی، دی 1399، صفحه 42-29

فاطمه روستایی؛ زهره ابراهیمی خوسفی؛ محمدرضا کوثری؛ مصطفی مختاری


The effects of soil clay content, surface rock fragments and their interactions on runoff and sediment yield during rainfall simulation

دوره 7، شماره 2 انگلیسی، آذر 1397، صفحه 79-67

مهدی بشیری؛ حمیدرضا مرادی؛ میر مسعود خیرخواه؛ مجید جعفری خالدی


بررسی فرسایش‌پذیری خاک با استفاده از روش زمین‌آمار (مطالعه‌ی موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 43-54

سید جواد ساداتی نژاد؛ یعقوب یزدانی مقدم؛ مجید خزایی؛ عباسعلی ولی