نویسنده = مسلم رستم پور
مطالعۀ ترکیب و تنوع گیاهی در طول گرادیان شوری خاک مراتع حاشیۀ دق پترگان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 16، آذر 1396، صفحه 11-24

10.22052/6.16.11

مسلم رستم پور؛ محمد جعفری؛ علی طویلی؛ حسین آذرنیوند؛ سید وحید اسلامی