مطالعۀ ترکیب و تنوع گیاهی در طول گرادیان شوری خاک مراتع حاشیۀ دق پترگان خراسان جنوبی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه بیرجند

10.22052/6.16.11

چکیده

در اکوسیـستم‌هـای بیابانی مناطق خشک و نیمه‌خشک، به‌خـصوص اراضـی شـور، پراکنش، ترکیب و تنوع گونه‌های گیاهی بـه گرادیـان شـیمیایی و فیزیکـی خـاک بستگی دارد. این تحقیق به‌منظور بررسی تغییرات تنوع و غنای گونه‌ای در طول تغییرات شوری خاک در مراتع حاشیۀ دق پترگان انجام گرفت. پس از زون‌بندی پوشش گیاهی براساس شوری خاک، نمونه‌برداری در داخل هر زون به‌صورت تصادفی-منظم انجام شد. در داخل هر زون، سه توده انتخاب و درون هر توده اقدام به اندازه‌گیری درصد پوشش گیاهی، تراکم و شاخص‌های تنوع گونه‌ای شد. برای رج‌بندی پوشش گیاهی در طول گرادیان شوری خاک، از روش تحلیل تطبیقی قوس‌گیر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تاج‌پوشش کل، یک‌ساله‌ها و چند‌ساله‌ها بین زون‌های مختلف شوری خاک، تفاوت‌های معنی‌داری وجود دارد. همچنین، گرادیان شوری خاک بر غنا و تنوع گونه‌ای نیز تأثیر معنی‌داری دارد. به‌طوری‌که زون اول (شوری زیاد) کمترین غنا و تنوع گونه‌ای را دارد. به‌طور کلی، می‌توان نتیجه گرفت فقط سطح شوری زیاد است که بر تنوع گونه‌ای تأثیر معنی‌داری دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Plant species composition and diversity along a soil salinity gradient in margin rangelands of Petregan Playa, Southern Khorasan

نویسندگان [English]

  • Moslem Rostampour 1
  • Mohammad Jafari 2
  • Ali Tavili 2
  • Hossein Azarnivand 2
  • Seyed Vahid Eslami 3
1
2
3
چکیده [English]

Plant species distribution, composition and diversity in deserts of arid and semi-arid areas, especially saltland; depend on soil physical and chemical gradients. The aim of this research was to investigate changes in the plant species diversity and richness along a soil salinity gradient in the margin rangelands of Petregan Playa. After vegetation zoning in relation to soil salinity, random-systematic sampling within each zone was taken. Within each zone, three stands were selected, then, within each stand, plant vegetation cover, density and species diversity indices were measured. For ordination vegetation along the soil salinity gradient, Detrended Correspondence Analysis (DCA) method was used. The results showed that there were significant differences in the plant total cover, annuals and perennials plant cover between different soil salinity zones. Also, the soil salinity gradient has a significant effect on the species richness and diversity, as the first zone (high salinity) has the lowest species richness and diversity. It can be concluded that, in general, only high salinity level has a significant effect on the plant species diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halophytes
  • Salt playa
  • Soil Salinity gradient
  • species diversity
  • vegetation cover