نویسنده = چوقی بایرام کمکی
Assessing and mapping desertification hazard using desertification indicator system for Mediterranean Europe (Case study: Miandoab Plain of West Azerbaijan Province, Iran)

دوره 8، شماره 4 انگلیسی، مرداد 1398، صفحه 12-1

حبیب نظرنژاد؛ مهسا مهتدی؛ بایرام کمکی


Temporal water balance of precipitation behavior in the sand dunes of Hares-Abad area, Sabzevar, Iran

دوره 7، شماره 2 انگلیسی، آذر 1397، صفحه 11-22

بایرام کمکی؛ محمدتقی کاشکی


بررسی اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده‌ی MODIS درخراسان رضوی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 1-8

مصطفی دستورانی؛ عباسعلی ولی؛ عادل سپهر؛ چوقی بایرام کمکی