بررسی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک تحت دو نوع مدیریت مرتع (مطالعۀ موردی: مراتع چات گنبد)

نویسندگان

دانشگاه گرگان

چکیده

کیفیت خاک شامل دو دیدگاه کلی است: خصوصیات ذاتی و طبیعت پویای خاک که تحت تأثیر فعالیت‌های انسان و تصمیمات مدیریتی است؛ لذا در این تحقیق، تغییرات برخی شاخص‌های کیفیت خاک، تحت دو نوع مدیریت شرکتی و مشاعی بررسی شد. بعد از شناسایی اولیۀ منطقه از طریق تصاویر ماهواره‌ای و نرم‌افزار Google Earth، محدودۀ منطقۀ مورد مطالعه از طریق پیمایش منطقه و با استفاده از دستگاهGPS  (موقعیت‌یاب جهانی) کنترل شد. سپس، نمونه‌های خاک به‌صورت کاملاً تصادفی از عمق 0تا30 سانتی‌متری در طرفین مرز جداکنندۀ دو بخش مذکور و پس از حذف آثار حاشیه‌ای، به‌صورت جفتی اخذ شد. سپس به‌‌منظور تعیین خصوصیات‌های فیزیکی (بافت، پایداری خاکدانه‌ها، وزن مخصوص ظاهری و تخلخل خاک) و خصوصیات‌های شیمیایی (مقدار مادۀ آلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی، ازت، سدیم و پتاسیم خاک) نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل شد. جهت تجزیه و تحلیل از نرم‌افزار16.0  SPSS و آزمونStudent -T (تی- استیودنت) در سطح معنی‌داری 5 درصد استفاده شد و آثار مدیریت اعمال‌شده بر شاخص‌های کیفی خاک مقایسه شد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان داد که در بخش تحت مدیریت شرکتی میزان مادۀ آلی، ازت، پایداری خاکدانه‌ها و درصد تخلخل خاک افزایش معنی‌دار یافته و وزن مخصوص ظاهری خاک نیز کاهش معنی‌داری از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing qualitative soil indicators under two range management scenarios (case study: Chut Rangelands in Gonbadekavoos).

نویسندگان [English]

  • zahra jafari
  • hamid niknahad
  • bayram komaki
چکیده [English]

Soil quality includes two general points of view intrinsic characteristics and the dynamic nature of soil that is influenced by human activities and management decisions. Therefore, in this study, changes of soil quality indicators under two management approaches, including corporate management and condominium management, were assessed. At first, the study area was identified by using the images of Landsat satellite and Google Earth, then controlled by field survey and GPS. Finally, 21 samples were obtained from the area. Then, to determine the physical indicators (soil texture, aggregate stability, bulk density and porosity) and chemical indicators (organic matter, pH, electrical conductivity, nitrogen, sodium and potassium), samples were transported to the laboratory. The statistical analysis over data was performed by using SPSS software and T test. The results demonstrated that organic matter, nitrogen, stability and porosity in soil were significantly increased, but soil bulk density was significantly decreased in the section of corporate management by comparison with the section of parcenary management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil quality
  • Management
  • Rangeland
  • Chut and Golestan