نویسنده = علیرضا مقدم نیا
تحلیل فراوانی و شدت وقوع سیل تحت سناریوهای تغییر اقلیم در حوزۀ معرف امامه

دوره 11، شماره 34، خرداد 1401، صفحه 127-141

‎10.22052/deej.2021.11.34.59

حسن علی پور؛ علی سلاجقه؛ علیرضا مقدم نیا؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ مجتبی نساجی زواره


بررسی عوامل محیطی ناپایداری سرزمین و پتانسیل بیابان‌زایی

دوره 7، شماره 18، خرداد 1397، صفحه 27-36

10.22052/deej.2018.7.18.45

غلامرضا زهتابیان؛ علیرضا مقدم نیا؛ حسین آذرنیوند؛ علی اکبر نظری سامانی؛ علی رضا نژاد محمد نامقی


ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین نفوذ آب در خاک بر اساس پارامتر‌های مدل‌های‌ SCS و کوستیاکوف

دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 77-86

علیرضا مقدم نیا؛ علیرضا سپه وند؛ مهران لشنی زند؛ محمد رستمی خلج