نویسنده = هدی قاسمیه
اصلاح اثر نمک بر مقادیر ایزوتوپی δ18O و δ2H در نمونه‌های آب زیرزمینی شور/شورابه

دوره 12، شماره 10و 11 انگلیسی، شهریور 1402، صفحه 81-88

‎10.22052/deej.2024.254493.1047

محمد میرزاوند؛ هدی قاسمیه؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ رحیم باقری؛ Julien Walter


مقایسۀ روش‌های تجربی برآورد تبخیر و تعرق براساس داده‌های لایسی‌متری (مطالعۀ موردی: دشت کاشان)

دوره 9، شماره 27، تیر 1399، صفحه 93-106

10.22052/deej.2020.9.27.45

سیدجواد ساداتی نژاد؛ لیلا نظری؛ هدی قاسمیه؛ سلمان عارفخانه کلاته


The qualitative and quantitative trend analysis of groundwater in Jiroft plain using Modified Mann-Kendall Test

دوره 8، شماره 4 انگلیسی، مرداد 1398، صفحه 50-31

زهرا ناظری طهرودی؛ هدی قاسمیه؛ خدایار عبدالهی


تحلیل زمانی‌مکانی خشکسالی‌های هواشناسی و آب زیرزمینی (مطالعۀ موردی: دشت مهیار شمالی اصفهان)

دوره 6، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 101-114

10.22052/6.15.101

الهام داودی؛ هدی قاسمیه؛ مهدی سلیمانی مطلق؛ محسن معین‌زاده