نویسنده = ابوالقاسم دادرسی سبزوار
ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه‌خشک (مطالعۀ موردی: منطقۀ حفاظت‌شدۀ توران)

دوره 6، شماره 17، اسفند 1396، صفحه 1-14

10.22052/6.17.1

فرزانه کرمانی؛ بهزاد رایگانی؛ باقر نظامی؛ حمید گشتاسب؛ حسن خسروی


بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی در دشت گرمسار

دوره 3، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 91-102

سید مهرداد طباطبائی فر؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد رحیمی؛ حسن خسروی؛ شیما نیکو


بررسی تاثیر پخش سیلاب در تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: منطقه برآباد شهرستان سبزوار )

دوره 2، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 37-46

حسن برابادی؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی طویلی؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ سارا طلوعی