نویسنده = ابوالقاسم دادرسی سبزوار
The Effect of Climate Fluctuations on Vegetation Dynamics in West and Northwest of Iran

دوره 9، شماره 6 انگلیسی، دی 1399، صفحه 28-19

اسماعیل حیدری علمدارلو؛ حسن خسروی؛ پویان دهقان؛ مرضیه قدسی


Assessment of Seed Germination of Moringa peregrina under Drought and Salinity Stress and its Cardinal Germination Temperatures in Laboratory Environment

دوره 8، شماره 3 انگلیسی، فروردین 1398، صفحه 21-30

الهام رفیعی ساردویی؛ عباس هاشمی؛ حامد اسکندی؛ حسن خسروی؛ سعید برخوری


Drought Trend Assessment in Riverheads of Karkheh and Dez Basins based on Streamflow Drought Index (SDI)

دوره 7، شماره 2 انگلیسی، آذر 1397، صفحه 45-54

حسن خسروی؛ هادی اسکندری دامنه؛ حامد اسکندری دامنه؛ مسلم برجی؛ سارا نخعی نژاد فرد


ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه‌خشک (مطالعۀ موردی: منطقۀ حفاظت‌شدۀ توران)

دوره 6، شماره 17، اسفند 1396، صفحه 1-14

10.22052/6.17.1

فرزانه کرمانی؛ بهزاد رایگانی؛ باقر نظامی؛ حمید گشتاسب؛ حسن خسروی


بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی در دشت گرمسار

دوره 3، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 91-102

سید مهرداد طباطبائی فر؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد رحیمی؛ حسن خسروی؛ شیما نیکو


بررسی تاثیر پخش سیلاب در تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: منطقه برآباد شهرستان سبزوار )

دوره 2، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 37-46

حسن برابادی؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی طویلی؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ سارا طلوعی