نویسنده = محمود رضا تدین
اثر تیمارهای آب شور و برخی کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیکی و رشد گیاه لمون‌گراس (Cymbopogon citratus)

دوره 10، شماره 33، بهمن 1400، صفحه 27-38

10.22052/deej.2021.10.33.21

محمودرضا تدین؛ غلامرضا نظرنژاد؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ عبدالحمید حاجبی