اثر شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی اکوتیپ های مختلف گیاه توت روباه در مرحلۀ جوانه زنی و رشد رویشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد رویشی اکوتیپ‌های مختلف گیاه مرتعی توت‌روباه، دو آزمایش مجزا در شرایط آزمایشگاه و شرایط گلخانه در بهار سال ١٣٨٩ انجام شد. در آزمایش اول، 6 اکوتیپ (سمیرم، فریدون‌شهر‌، تهران، کرسنک، دماوند و فرخشهر) و 4 سطح تنش شوری (صفر، 4، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر از کلرید سدیم) در 3 تکرار تحت شرایط آزمایشگاهی و در آزمایش دوم 4 اکوتیپ گیاه توت‌روباه (سمیرم، فریدون‌شهر‌، تهران و کرسنک) و 4 سطح تنش شوری (صفر، 4، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر از کلرید سدیم) تحت شرایط گلخانه‌ای به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. صفات درصد جوانه‌‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه و وزن تر گیاهچه در آزمایش اول و میزان پروتئین، پرولین، درصد کلر و سدیم اندام هوانی گیاه در آزمایش دوم اندازه‌گیری شد. نتایج به دست آمده در شرایط آزمایشگاهی نشان داد که با افزایش تنش شوری، درصد و سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه و وزن تر گیاهچه به صورت معنی‌داری کاهش یافت. بر اساس نتایج گلخانه‌ای، درصد پروتئین به طور معنی‌داری کاهش و درصد کلر، سدیم و غلظت پرولین به طور معنی‌داری افزایش داشتند. اکوتیپ تهران از نظر تحمل به شوری در مرحلۀ جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای نسبت به سایر اکوتیپ‌ها برتری نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of salinity on morphological and physiological characteristics of different ecotype of salad burent (Poterium sanguisorba L.) at the germination and vegetative stages

چکیده [English]

In order to evaluate effect of salinity on the germination and vegetative growth of grassland different salad burent Poterium sanguisorba two different experiments were conducted under laboratory and glasshouse conditions in summer 2010. In the first experiment six ecotypes (Semirom, Fereidonshahr, Tehran, Karsang, Damavand and farokhshahr) and four levels of salinity (0, 4, 8 and 12 dS m-1 of sodium chlorid under laboratory condition and in the second experiment four ecotypes of Semirom, Fereidonshahr, Tehran and Karsang and four levels of salinity (0, 4, 8 and 12 dS m-1 of sodium chlorid under
greenhouse condition were carried out in factorial experiment with three replications. Traits of germination percentage, germination speed, length of radicle and plumule and seedling wet weight in the first experiment, protein, proline content, percent of Cl and Na above ground plant in the second experiment were measured. The results under laboratory condition, showed that with increased in salinity stress, percent of germination and speed germination, length of radicle and plumule and seedling dry weight were significantly decreased. Based on the greenhouse result, protein content significantly decreased, percent of Cl, Na and proline concentration significantly increased. In the germination stage and seedling stage, Ecotype of Tehran showed the maximum resistance to salinity stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poterium sanguisorba
  • Proline
  • protein
  • Salinity Stress