ارزیابی اثرات مالچ‌پاشی با مواد نفتی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی

3 دانشگاه گرگان

4 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

10.22052/deej.2022.11.35.60

چکیده

یکی از فرایندهای مهم در تخریب خاک، فرسایش بادی است که در مناطق بیابانی موجب خسارات فراوان می‌شود. در مواقعی که اجرای عملیات احیایی با مشکل مواجه باشد، از روش‌های حمایتی از جمله مالچ برای تثبیت اولیه و موقت عرصه استفاده می‌شود که یکی از رایج‌ترین انواع آن مالچ‌نفتی است. افزودن مواد نفتی به اکوسیستم طبیعی موجب نگرانی‌هایی از منظر آلودگی نفتی خاک و تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شده است. بدین منظور برای بررسی خصوصیات خاک، نمونه‌های خاک از عرصه‌های مالچ‌پاشی‌شدۀ ماسه‌زارهای شهرستان حمیدیۀ استان خوزستان در دوره‌های زمانی مختلف برداشته شد و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مالچ‌نفتی موجب تغییرات معنی‌دار در شرایط فیزیکی و برخی خصوصیات شیمیایی مانند pH، EC، بی‌کربنات، کلر، پتاسیم، سدیم، فسفر و منیزیم شده که بیشترین تغییرات محدودکننده در منطقه کوتاه‌مدت رخ داده است. با گذشت زمان تغییرات ایجادشده به نفع طبیعت در جهت بهبود کیفیت خاک، حاصلخیزی و کنترل ماسه‌های روان از طریق بالا بردن رطوبت خاک و استقرار پوشش گیاهی در مسیر حرکت ماسه‌های روان شده است. بر مبنای یافته‌های این تحقیق،‌ مالچ‌نفتی همراه با نهال‌کاری موفقیت‌آمیز، می‌تواند سبب بهبود کیفیت خاک در بلندمدت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Petroleum Mulching on Soil’s Physico-Chemical Properties

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Salehi morkani 1
 • Ghasem Ghoohestani 1
 • Maryam Bagherpour 1
 • Salman Zare 2
 • Maryam Mombeni 3
 • Bijan Khalili Moghadam 4
1 University of Tehran
2 University of Tehran
3 Office of Desert Affairs, Natural Resources and Watershed Management Organization
4 Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan
چکیده [English]

Introduction:
Considered the habitat of a large number of living organisms, the soil is regarded as one of the most significant resources for fulfilling the essential needs of human beings, whose destruction brings about lots of damage to various aspects of the organisms’ life.
As a natural phenomenon occurring in soils with sparse vegetation where the wind blows at high speed, wind erosion is a highly influential contributing factor to soil degradation, covering one-third of the world’s lands. On the other hand, wind erosion-induced detachment of the surface soil and the movement of quicksand causes enormous damage to various aspects of human life.  Meanwhile, arid and desert areas are more subject to the damage incurred by wind erosion and the influx of quicksand.
Various methods have already been used to contain wind erosion and prevent its damage, including biological, mechanical, and soil fixation methods. However, in some areas where biological operations are difficult to perform, mulching is initially used to temporarily stabilize the region. In this regard, petroleum mulching has been the most commonly used method in Iran since 50 years ago.  Nonetheless, some experts believe that petroleum mulching increases soil temperature, raises heavy metals and hydrocarbons, intensifies groundwater and environmental pollution, decreases permeability, and inflicts harm on plants and animals. On the contrary, some other scholars argue that not only does petroleum mulching pollute the soil but also increases vegetation, animal population, and consequently the soil’s microbial population by raising the soil’s temperature and increasing its moisture. However, adding petroleum mulch to soil raises concerns about polluting the soil with petroleum materials and altering the soil’s physicochemical properties.
Materials and Methods:
This study used the soil samples collected in three replications from the 0-5 cm and 5-10 cm depths of both the control area and Hamidiyeh city’s sand dunes, Khuzestan province, that had been mulched for short-term (less than 5 years), medium-term (5-20 years), and long-term (more than 20 years) to investigate the physicochemical properties of the soil. The samples were then transferred to a laboratory where the soil’s physical properties, including the texture, true specific gravity, temperature, and humidity, and its chemical properties, including EC, pH, chlorine, carbonate, bicarbonate, calcium, magnesium, lime, phosphorus, sodium, potassium, and the sodium adsorption ratio were examined and analyzed using the SAS software.
Results and Discussion:
The results revealed that while petroleum mulching caused significant changes in the soil’s temperature, moisture, chlorine, bicarbonate, potassium, EC, and pH, it exerted no influence on the soil’s texture, calcium, lime, and sodium absorption ratio. It was also found that due to its black color,  petroleum mulch absorbs sunlight and increases the soil’s surface temperature, decreasing the soil’s permeability and moisture with its greasy hydrophobic nature. Moreover,  the study found that compared to the control area, petroleum mulching increased the amounts of the soil’s EC, bicarbonate, phosphorus, and potassium, and reduced its magnesium, chlorine, true specific gravity, and sodium in some areas. 
 Taking the above-mentioned results into consideration, it could generally be argued that in addition to influencing the soil’s physicochemical properties, petroleum mulching makes significant changes in the moisture, temperature, true specific gravity, pH, EC, bicarbonate, chlorine, potassium, and phosphorus of the soil. Furthermore,  the investigation of the effects of petroleum mulching in the region suggested that most of the restrictive changes made in the region occurred during the short term, with the changes turned towards the improvement of the soil’s quality and fertility and the increase in the soil’s temperature by the establishment, improvement,  and growth of vegetation over time.   
Therefore, if mulching does not helps improve vegetation due to the special conditions of the region (for instance, non-exclosure of the region and preserving it throughout the first mulching years), petroleum mulching is not recommended as it increases the temperature, decrease the moisture, and restricts some properties of the soil in the short-term. However, should there be any chances for the improvement of vegetation, petroleum mulching will increase the soil’s quality. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Petroleum Mulch
 • Soil Quality
 • Soil’s Physico-chemical properties
 • pH
 • EC
 1. Abbasi, H., Darvish, M., 2019. Mulching in Khuzestan, yes or no? Iran Nature, 4(5), 7-12.
 2. Abosede, E.E., 2013. Effect of crude oil pollution on some soil physical properties. Journal of Agriculture and Veterinary Science, 6(3),14–17.
 3. Adeli, M., 2012. The effect of oil mulch on soil properties, vegetation and erosion in Sarakhs plain region, M.Sc. thesis, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resource, 82pp.
 4. Adriano, D.C., and Doner, H.E., 1982. Bromine, chlorine, and fluorine. p. 449-483. In A.L. Page et al. (ed.) Methods of soil analysis. Part 2. 2nd ed. Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI.
 5. Akhzari, D. and Ahmadi, S., 2019. The effect of conversion of rangelands to agricultural lands on some chemical and physical properties of soil (Case study: Gonbad village, Hamadan city). Journal of Environmental Science and Technology, 21(8), 135-146.
 6. asadi alasvand, P., Heidari, A., 2016. Impact of Waste Materials Resulting from the Refining of Crude Oil on Some Soil Physico-Chemical Properties. Water and Soil, 30(3), 867-879.
 7. Azoogh, L., Khalilimoghadam, B., Jafari, S. and Ghoorbani dashtaki, Sh., 2016. Investigating the Long-Term Effects of Petroleum Mulch Application and Biological Control on Mineralogical Properties of Ahwaz Flowing Sands. First International Dust Conference, Ahwaz.
 8. Bahrami, A., 2005. The effect of land use change on some physicochemical properties of soils. M.Sc. Thesis, University of Guilan. 82 p.
 9. Bossert, I. and Bartha, R., 1985. Plant growth in soils with a history of oily sludge disposal. Soil Science, 140(1), 75-77.
 10. Chien, Y. C. (2012). Field study of in situ remediation of petroleum hydrocarbon contaminated soil on site using microwave energy. Journal of Hazardous Materials, 199, 457-461.
 11. Decaens, T., Jiménez, J.J., Gioia, C., Measey, G.J. and Lavelle, P., 2006. The value of soil animals for conservation biology. European Journal of Soil Biology, 42, 23-38.
 12. Devatha, C.P., Vishnu Vishal, A., and Purna Chandra Rao, J., 2019. Investigation of physical and chemical characteristics on soil due to crude oil contamination and its remediation. Applied Water Science, 9(4), 1-10.‏
 13. Dindal, D.L., 1990. Soil Biology Guide. John Wiley & Sons, New York.
 14. Gao, Y., Yuan, L., Du, J., Wang, H., Yang, X., Duan, L., ... and Naidu, R., 2022. Bacterial community profile of the crude oil-contaminated saline soil in the Yellow River Delta Natural Reserve, China. Chemosphere, 289, 133207.‏
 15. Gholami Tabasi, J., Jafary, M., Azarnivand, H., and Sarparast, M., 2014. Studying the effect of petroleum mulch on the vegetation and soil attributes of sandy deserts (Samad Abad of Sarakhs). Desert Management, 2(4), 43-50.
 16. Hajabbasi, M.A., Besalatpour, A.A., and Melali, A.R., 2007. The effect of rangelands conversion on agricultural lands on some physical and chemical properties of soils of south and southwest isfahan. Agricultural Science and Technology and Natural Resources, 11(42), 525-534.
 17. Hamd, A., 2015, The effect of oil mulch on soil biological properties in Khuzestan province, M.Sc. Thesis, Isfahan University of Technology.
 18. Hubbert, K.R., Busse, M., Overby, S., Shestak, C., and Gerrard, R., 2015. Pile burning effects on soil water repellency, infiltration, and downslope water chemistry in the Lake Tahoe Basin, USA. Fire Ecology, 11(2), 100–118.
 19. Jafari, F., Kartoolinejad, D., Amiri, M., Shayanmehr, M., Akbarian, M., 2017. Long term effect of oil mulch on richness and biodiversity of soil macro-fauna and vegetation in Jask, Iran. Journal of Arid Biome, 7(1), 27-38.
 20. Kardavani, P., Alaei, A., Moshiri, S.R. and Rahimi, N., 2014. Investigating the application of petroleum mulch in stabilization of sand and sand dunes in the development of vegetation in Aran and Bidgol region. Journal of Plant and Ecology, 9(37),101-112.
 21. Karami khaniki, A., 2009. Regulations, Standards and technical criteria's of using oil mulch. Tehran's Poone publication, Iran, (in Farsi).
 22. Knudsen, D., Peterson, G.A., and Pratt, P.F., 1983. Lithium, sodium, and potassium. Methods of Soil Analysis: Part 2 Chemical and Microbiological Properties, 9, 225-246.
 23. Kowsar, A., Boersma, L., & Jarman, G. D. (1969). Effects of petroleum mulch on soil water content and soil temperature. Soil Science Society of America Journal, 33(5), 783-786.
 24. Li, X.R., He, M.Z. and Jia, R.L., 2008. The response of desert plant species diversity to the changes in soil water content in the middle-lower reaches of the Heihe River (in Chinese). Advances in Earth Science, 23, 685–696.
 25. Maleki Bilandi,S., Karimi,A., and Hashemi, H., 2011. Wind erosion and its control in Gonabad. In the Second National Conference on Wind Erosion and Dust Storms.
 26. McLean, E.O., 1983. Soil pH and lime requirement. Methods of soil analysis: Part 2 Chemical and microbiological properties, 9, 199-224.
 27. Mehrani, A., Riazi, B., Akbar Javadi, S. and Shahidi Hamedani, Kh., 2014. Land Use Assessment on Gomishan Plain (With Emphasis On Soil Characteristics). Journal of Environmental Science and Technology, 16(1), 295-307.
 28. Mousavi, S.M., Motesharezadeh, B., Hosseini, H.M., Alikhani, H. and Zolfaghari, A.A., 2018. Root-induced changes of Zn and Pb dynamics in the rhizosphere of sunflower with different plant growth promoting treatments in a heavily contaminated soil. Ecotoxicology and environmental safety, 147, 206-216.
 29. Nourgholipour, F., Hosseini, H. M., Tehrani, M. M., Motesharezadeh, B., Moshiri, F., & Mousavi, S. M. (2022). Phosphorus Fractionation Affected by Root Induced Changes of Two Canola Cultivars. Eurasian Soil Science, 1-11.
 30. Olsen, S.R. and L.E. Sommers. 1982. Phosphorus. p. 403-430 In A.L. Page et al. (Ed.) Methods of soil analysis. Part 2. 2nd ed. Agronomy Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI.
 31. Pasák, V., et al., 1984. Protection of Soil against Erosion. 1st Ed. SZN Prague. 1984. pp. 164 .
 32. Rahbar, E., Darvish, M., 2019. Petroleum mulches: A review. Rangeland and Desert Research, 12(1), 63-72.
 33. Raiesi T., Moradi B. and Mousavi SM., 2021. Alterations of P fractions and some biochemical features in rhizosphere soil induced by the root activities of citrus rootstocks with different P acquisition efficiency. Eurasian Soil Sci, 20,1-9.
 34. Rastegari Mehr, M., Deshaee, A., Shakeri, A., 2019. Investigating contamination and sources of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in surface sediment of Qarasoo River, Kermanshah. Advanced Applied Geology, 9(2), 156-167.
 35. Rezaie, A., 2009. Comparison between Polylatice polymer and petroleum mulch on seed germination and plant establishment in sand dune fixation. , 16(1), 124-136.
 36. Rhoades, J.D., 1983. Soluble salts. Methods of Soil Analysis: Part 2 Chemical and Microbiological Properties, 9, 167-179.
 37. Roshanghiyas, S. and Bagheri Puor, M., 2019. Effect of Crude Oil Contamination on the Geotechnical Properties of Kaolinite Clay soil in the Road. Journal of Transportation Infrastructure Engineering, 5(2), 101-112. 
 38. Shahabinejad, N., Mahmoodabadi, M., Jalalian, A.and Chavoshi, E., 2020. The Influence of Soil Properties on the Wind Erosion Rate at Different Regions of Kerman Province. Water and Soil Science, 24 (3) ,209-222.
 39. Shaoping, K., Zhiwei, D., Bingchen, W., Huihui, W., Jialiang, L., & Hongbo, S. 2021. Changes of sensitive microbial community in oil polluted soil in the coastal area in Shandong, China for ecorestoration. Ecotoxicology and Environmental Safety, 207, 111551.‏
 40. Shojaei, S., Hakimzadeh., M.A., Sodaiezadeh, H., Jafari, M. and Afzali, S.F., 2019, Optimization of Parameters Affecting Organic Mulch Test to Control Erosion. Journal of Environmental Management, 249, 1-11.
 41. Vali, A., Barabadi, H., and Amirahmadi, A., 2018. Investigating effect of urban wastewater treatment On the Soil Properties of desert areas (Case Study: Sabzevar Sewage Treatment Plant). Arid Regions Geographic Studies, 8 (32), 36-47
 42. Warncke, D., and Brown, J.R., 1998. Potassium and other basic cations. Recommended chemical soil test procedures for the North Central Region, 1001, 31.
 43. Weinan, C. and Fryrear, D.W., 1996. Grain-size distributions of wind-eroded material above a flat bare soil. Physical Geography, 17(6), 554-584.
 44. Wenzel, W., 2009. Rhizosphere processes and management in plant-assisted bioremediation (phytoremediation) of soils. Plant and Soil, 321(1), 385-
 45. Zare, S., 2015. Investigation of the efficiency of resin, mineral, polymer and biopolymer mulches for stabilization of sand dunes and feasibility study of their replacement with oil mulch, PhD thesis, University of Tehran, 527pp.
 46. Zarin doost, M.R., Badkooi, A., and Shariatmadari, N., 2006. The effect of microbial activity on increasing the removal efficiency of lead and petroleum products from contaminated soils by electrokinetic process. Modares Engineering Technical Journal, 23, 53-65.