کلیدواژه‌ها = Water Quality
Groundwater Quality and Suitability for Different Uses in the Sirjan County

دوره 9، شماره 6 انگلیسی، دی 1399، صفحه 58-43

محسن پورخسروانی؛ نسرین سیاری؛ فاطمه جمشیدی


Assessment of Surface Water Quality in the Vanak-Soolegan Basin, Western Iran

دوره 9، شماره 5انگلیسی، شهریور 1399، صفحه 10-1

ریحانه السادات موسوی مجرد؛ مجتبی سلیمانی ساردو؛ محمدرضا نوری امامزاده ای


The qualitative and quantitative trend analysis of groundwater in Jiroft plain using Modified Mann-Kendall Test

دوره 8، شماره 4 انگلیسی، مرداد 1398، صفحه 50-31

زهرا ناظری طهرودی؛ هدی قاسمیه؛ خدایار عبدالهی


بررسی وضعیت آبخوان دشت کاشان با استفاده از روش مقاومت الکتریکی با آرایش شلومبرژه

دوره 3، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 43-56

محمد میرزاوند؛ رضا قضاوی؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ هدی قاسمیه؛ عباسعلی ولی