بررسی وضعیت آبخوان دشت کاشان با استفاده از روش مقاومت الکتریکی با آرایش شلومبرژه

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی وضعیت آبخوان کاشان، عمق سنگ کف، ضخامت لایۀ اشباع آبخوان، مرز آب شور و بررسی نفوذپذیری رسوبات دشت کاشان با استفاده از روش مقاومت الکتریکی با آرایش شلومبرژه است. در این مطالعه، به‌منظور بررسی وضعیت آبخوان به روش ژئوالکتریک، از 41 پروفیل عرضی و یک پروفیل طولی استفاده شد. براساس نتایج به‌دست‌آمده و با استفاده از نرم‌افزار  Arc GIS نقاط برداشت‌شده به‌صورت نقشه‌های هم‌مقاومت مخصوص ظاهری برای خطوط جریان 300، 400، 600، 800 و 1000 متر، نقشه‌های هم‌‌ارتفاع مطلق سنگ کف، هم ضخامت آبرفت و مرز آب شور با توجه به کیفیت نسبی آب‌های زیرزمینی ترسیم شدند. سپس برای همۀ پروفیل‌ها، شبه مقاطع ترسیم شد. در نهایت، نتایج نشان داد که وضعیت کیفی آبخوان تنها در بخش‌های غربی، جنوب غربی و تا حدودی شمال غرب، پذیرفتنی است و سایر نقاط با کاهش کیفیت آب مواجه هستند. همچنین نتایج حاصل از رسم نقشۀ‌ مرز آب شور نشان داد که به‌دلیل شیب هیدرولیکی، نیمه‌شرقی آبخوان دارای آب لب شور تا شور است و تغییر شیب هیدرولیکی، موجب پیشروی شوری در آبخوان، به‌ویژه در قسمت شمال شرق شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Kashan Aquifer Situation Using Electric Resistance Method with Shelomberje Arrangement

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mirzavand
  • Reza Ghazavi
  • Seyed Javad Sadatinejad
  • Hoda Ghasemieh
  • Abasali Vali
چکیده [English]

The purpose of this research is the investigation of Kashan aquifer situation, the depth of bed rock, thickness of aquifer saturation layer, boundary of salt water and the investigation of sediment permeability in Kashan plain using electric resistance with Schlumberger arrangement. In this study, 41 Latitudinal profiles and 1 longitudinal profile were used in order to evaluate aquifer situation using Geo-electric method. Based on the results obtained and using Arc-GIS software, harvested points were drawn as maps of apparent special resistance for flow lines of 300, 400, 600, 800 and 1000 m, maps of absolute elevation for bed rock, maps of iso-thickness, maps of saltwater boundary with respect to the relative quality of groundwater. Then for all profiles, pseudo-sections were mapped using Arc-Hydro-Groundwater extension. Finally, the results showed that aquifer qualitative situation is acceptable only in parts of western, southwest and to some extent northwest parts and in other points reduced water quality. Also, the results obtained from map of saltwater boundary showed that eastern half of the aquifer is brackish to saline due to aquifer hydraulic gradient. Changes of hydraulic gradient are leading to saltwater intrusion in aquifer especially in northeast parts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • situation of Kashan aquifer
  • Electrical Resistance method
  • Shelomberje arrangement
  • Water Quality