کلیدواژه‌ها = pH
ارزیابی اثرات مالچ‌پاشی با مواد نفتی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 11، شماره 35، شهریور 1401، صفحه 115-128

10.22052/deej.2022.11.35.60

معصومه صالحی مورکانی؛ قاسم قوهستانی؛ مریم باقرپور؛ سلمان زارع؛ مریم ممبنی؛ بیژن خلیلی‌مقدم