کلیدواژه‌ها = Mann-Kendall Test
Investigating the Best Representative Dust Activities Index, Its Spatial-Temporal Changes, and Its Relationship with Environmental Factors in Iranian Dry Areas

دوره 12، شماره 10و 11 انگلیسی، شهریور 1402، صفحه 25-38

زهره ابراهیمی خوسفی؛ محسن ابراهیمی خوسفی؛ مریم میراکبری


تحلیل آماری بلندمدت روند خشکسالی هواشناسی استان اصفهان

دوره 11، شماره 34، خرداد 1401، صفحه 113-126

10.22052/deej.2021.11.34.1

عباسعلی ولی؛ هادی زارع پور؛ حمید قربانی؛ سیدجواد ساداتی نژاد؛ سیدحسن علوی نیا


تأثیر نوسانات اقلیمی بر فراوانی طوفان‌های گردوغبار در ایران

دوره 7، شماره 21، بهمن 1397، صفحه 13-32

10.22052/deej.2018.7.21.11

شهاب عراقی نژاد؛ محمد انصاری قوجقار؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ جواد بذر افشان


تحلیل روند فراوانی روزهای گردوغباری در نیمه شرقی ایران در ارتباط با نوسانات اقلیمی

دوره 7، شماره 18، خرداد 1397، صفحه 1-14

10.22052/deej.2018.7.18.1

زهرا یارمرادی؛ بهروز نصیری؛ مصطفی کرمپور؛ غلام حسن محمدی