کلیدواژه‌ها = GIS
ارزیابی ریسک فرسایش خاک براساس مدل کورین (مطالعۀ موردی: منطقۀ نیمه‌بیابانی غرب استان گلستان)

دوره 5، شماره 12، آذر 1395، صفحه 63-78

مرتضی اکبری؛ مجید اونق؛ حمیدرضا عسگری؛ امیر سعدالدین؛ حسن خسروی


تغییرات روند شوری با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: جنوب خوزستان)

دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 27-34

مریم ممبنی؛ صالح آرخی؛ سید عبدالحسین آرامی