نویسنده = معصومه صالحی مورکانی
بررسی اثرات مالچ معدنی بر ویژگی‌های شیمیایی ماسه‌های ریگ‌بلند کاشان

دوره 11، شماره 37، اسفند 1401، صفحه 55-70

‎10.22052/deej.2023.248203.0

سلمان زارع؛ محمد جعفری؛ حسن احمدی؛ علی طویلی؛ حسن روحی پور؛ رضا خلیل ارجمندی؛ مریم ممبنی؛ معصومه صالحی مورکانی


ارزیابی اثرات مالچ‌پاشی با مواد نفتی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 11، شماره 35، شهریور 1401، صفحه 115-128

10.22052/deej.2022.11.35.60

معصومه صالحی مورکانی؛ قاسم قوهستانی؛ مریم باقرپور؛ سلمان زارع؛ مریم ممبنی؛ بیژن خلیلی‌مقدم