نویسنده = فاطمه درگاهیان
واکاوی همدیدی–دینامیکی وردش‌های جوّی بارش بهارۀ فراگیر ایران

دوره 8، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 19-36

10.22052/deej.2018.7.24.11

فاطمه درگاهیان؛ مهدی دوستکامیان؛ مراد طاهریان


Assessment and Application of Two General Circulation Models (HadCM3 and MPEH5) for Investigating Climate Change (Case Study: Khorramabad Synoptic Station, Iran)

دوره 7، شماره 1 انگلیسی، شهریور 1397، صفحه 21-36

آسیه بیاتی؛ محسن توکلی؛ ایمان باباییان؛ فاطمه درگاهیان