نویسنده = هدی قاسمیه
تحلیل میزان فعالیت تپه‌های ماسه‌ای بند ریگ کاشان با استفاده از شاخص لن‌کستر

دوره 3، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 37-48

اصغر توکلی فرد؛ هدی قاسمیه؛ علی اکبر نظری سامانی؛ ناصر مشهدی


بررسی وضعیت آبخوان دشت کاشان با استفاده از روش مقاومت الکتریکی با آرایش شلومبرژه

دوره 3، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 43-56

محمد میرزاوند؛ رضا قضاوی؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ هدی قاسمیه؛ عباسعلی ولی