نویسنده = مجید اونق
ارزیابی خطر بیابان‌زایی استان خراسان شمالی با استفاده از مدل‌های IMDPA و MICD

دوره 9، شماره 26، اردیبهشت 1399، صفحه 29-42

10.22052/deej.2020.9.26.21

مجید اونق؛ نفیسه رمضانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ عادل سپهر


بررسی ژئومورفو-پدولوژیکی رخسارۀ نبکا در دشت صوفیکم (آق‌قلا) استان گلستان

دوره 6، شماره 16، آذر 1396، صفحه 59-70

10.22052/6.16.59

محمد علی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی


مقایسۀ اثر سناریوهای تغییر ‌اقلیم بر شدت خطر و ریسک بیابان‌زایی حوضۀ حبله‌رود، استان تهران

دوره 6، شماره 16، آذر 1396، صفحه 105-118

10.22052/6.16.105

نوید ضیایی؛ مجید اونق؛ حمیدرضا عسگری؛ علی رضا مساح بوانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ محسن حسینعلیزاده


ارزیابی ریسک فرسایش خاک براساس مدل کورین (مطالعۀ موردی: منطقۀ نیمه‌بیابانی غرب استان گلستان)

دوره 5، شماره 12، آذر 1395، صفحه 63-78

مرتضی اکبری؛ مجید اونق؛ حمیدرضا عسگری؛ امیر سعدالدین؛ حسن خسروی