روش‌های مختلف شکستن خواب بذر بر جوانه‌زنی گیاهان جنگلی Prspopis juliflora و Acacia victoriae

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه کاشان

چکیده

با توجه به ‌وجود رکود فیزیکی بذر در خانوادۀ بقولات که ناشی از پوسته‌های نفوذ ناپذیر بذر در برابر آب است. در این پژوهش، تأثیر تیمارهای مختلف برای شکستن خواب بذرهای کهور و آکاسیا و تحریک جوانه‌زنی آن‌ها بررسی شده است. تیمارهای مورد استفاده برای شکستن خواب بذر عبارت بودند از: تیمار اسید سولفوریک غلیظ 95 درصد به‌مدت 15 دقیقه، اسید سولفوریک رقیق 50 درصد به‌مدت 15 دقیقه، تیمار آب داغ 95 درجه به‌مدت 15 دقیقه و تیمارهای ترکیبی شامل اسید سولفوریک به‌علاوه سرما و تیمار آب داغ 95 درجه و سرما. همچنین از آب مقطر به‌عنوان شاهد استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج به‌دست‌آمده از تجزیۀ واریانس تفاوت معنی‌دار جوانه‌زنی حاصل از تیمارها را نشان داد. بیشترین میزان جوانه‌زنی برای گیاهان کهور (Prospopis juliflora) و آکاسیا (Acacia victoriae ) به‌ترتیب، بر اثر اعمال تیمار اسید سولفوریک غلیظ 98 درصد و تیمار آب داغ به‌دست آمد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده مشخص شد تیمارهای اسید سولفوریک و آب داغ به‌ترتیب، برای گیاهان کهور و آکاسیا از مناسب‌ترین و آسان‌ترین روش‌های تحریک جوانه‌زنی بذر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different treatments on the recovery characteristics of germination

چکیده [English]

Prspopis Juliflora and acacia Acacia victoriae species of precious and semi-arid and arid regions that are compatible with wood and charcoal production, soil conservation, forage production and medicinal value are very important and acacia, and stimulated their germination has been studied. Treatments used to overcome seed dormancy were treated with concentrated sulfuric acid 98% (H2so4), 15 min, treated with dilute sulfuric acid 50% (H2so4), 15 min, 15 min hot water treatment, combined treatment consisting of sulfuric acid treatment plus cold and hot and cold water treatments. The comparison of distilled water was used as control. Research in a completely randomized design with six treatments and four replications. The results of analysis of variance and Duncan test revealed significant differences in germination was obtained from the treatments. The highest germination of mesquite plants (Prspopis Juliflora) and acacia (Acacia victoriae), respectively, in the treatment of 98% concentrated sulfuric acid and hot water treatments, respectively. The results indicated sulfuric acid and hot water treatments plants, mesquite and acacia, respectively, for the best and most easy method is to stimulate germination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prspopis Juliflora
  • Acacia victoriae
  • Germination
  • sulfuric acid and hot water