پتانسیل ذخیره کربن در جنگل دست‌کاشت تاغ Haloxylon aphyllum حاشیه جاده (مطالعه موردی: اتوبان ایوان‌کی – گرمسار)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش میزان ذخیره کربن در تاغ‌زارهای حاشیه جاده در محور ایوان‌کی-گرمسار که یکی از مهمترین و پر ترددترین جاده‌های کشور که از لحاظ بار ترافیکی و ایجاد آلودگی هوا و نزدیکی به پایتخت بسیار حائز اهمیت می‌باشد، اندازه‌گیری شد. بدین منظور تعداد 11 پلات 500 متر مربعی در حریم جاده جهت اندازه‌گیری پارامترهای پوشش گیاهی و خاک استفاده شد. نتایج نشان داد مجموع کل کربن ترسیب شده در پروفیل خاک جنگل دست‌کاشت تاغ برابر با 72/47 تن در هکتار است. نتایج آزمون مقایسه میانگین دانکن نشان دهنده عدم اختلاف معنی‌دار بین لایه‌های 10 - 30 و 30 – 90 سانتیمتری و اختلاف معنی‌دار این دو بخش با لایه سطحی خاک (0 -10 سانتیمتری) در سطح پنج درصد خطای آزمایش است. همچنین درصد کربن اندام هوایی شامل برگ و ساقه با بیوماس زیرزمینی تاغ دارای تفاوت معنی‌داری بود. میزان کل کربن ذخیره شده از مجموع اندام هوایی و زیرزمینی گیاه تاغ برابر 2/582 کیلوگرم در هکتار می‌باشد. با در نظر گرفتن عرض بزرگراه‌ها و شبکه راه‌های کشور، پتانسیل بزرگی برای ترسیب کربن وجود دارد. فواید ایجاد پوشش گیاهی حریم جاده‌ها علاوه بر ذخیره-سازی کربن عبارتند از: کاهش و کنترل فرسایش - ایجاد کریدور اکولوژیکی - چشم‌انداز عمومی - کاهش آلودگی صوتی و ایجاد میکروکلیما.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Carbon storage potential in forest afforestations by Black Saxual (Haloxylon aphyllum) in a road edge (case study: Garmsar - Eyvanakey Highway)

چکیده [English]

In this study, the amount of carbon storage in a Haloxylon aphyllum stands in road edge were measured Garmsar - Eyvanakey highway is a one of the most important and high traffic roads in Iran that adjacent to the Capital, and it's caused air pollutions. We collected 11 plots 500 m2 from the road edges (60 meters on each side from axe) for measurements of vegetation and soil parameters. The results showed that the cumulative carbon sequestration in forest soil profiles in H.aphyllum afforested is equal to 47.72 tons per hectare. The Duncan test results showed no significant difference between the mean layer of 10 to 30 and 30 to 90 cm However, between the two mentioned layers with surface soil (0 -10 cm) have a significant differences (p<0.05). The carbon percentage in the aerial organs included leaves, and steam in compare with below ground biomass have been significant differences. The total amounts of carbon storage in the both of aerial and below ground organs are equal 582.2 Kg per hectare, and also the cumulative carbon sequestrations in soil and plant parts of this afforestations are equals 53.54 tons per hectare. We should consider the potentials of the width of highways, and network roads for carbon sequestrations. The advantages of the establishments of vegetation cover are: decrease and controlled the erosion, make up the ecologically corridors, general landscape, decrease of noise pollution, as well as make up the new microclimate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon storage
  • Garmsar
  • Haloxylon aphyllum
  • Road edge