کلیدواژه‌ها = حوزۀ معرف امامه
تحلیل فراوانی و شدت وقوع سیل تحت سناریوهای تغییر اقلیم در حوزۀ معرف امامه

دوره 11، شماره 34، خرداد 1401، صفحه 127-141

‎10.22052/deej.2021.11.34.59

حسن علی پور؛ علی سلاجقه؛ علیرضا مقدم نیا؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ مجتبی نساجی زواره