کلیدواژه‌ها = مالچ
بررسی اثرات مالچ معدنی بر ویژگی‌های شیمیایی ماسه‌های ریگ‌بلند کاشان

دوره 11، شماره 37، اسفند 1401، صفحه 55-70

‎10.22052/deej.2023.248203.0

سلمان زارع؛ محمد جعفری؛ حسن احمدی؛ علی طویلی؛ حسن روحی پور؛ رضا خلیل ارجمندی؛ مریم ممبنی؛ معصومه صالحی مورکانی


ارزیابی اثر پلیمر پلی اکریلاتی در تثبیت سطوح ماسه‌ای

دوره 11، شماره 35، شهریور 1401، صفحه 89-100

10.22052/deej.2022.11.35.51

زهرا فیضی؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ علیرضا شاکری


بررسی امکان تثبیت ماسه‌های روان با استفاده از پساب صنعتی و میکروارگانیسم‌های خاکزی

دوره 10، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 111-122

10.22052/deej.2021.10.31.59

حمیدرضا عظیم زاده؛ احمدرضا دهقانی تفتی؛ مریم ایرجی؛ شیما شهبازی