کلیدواژه‌ها = SPEI
ارزیابی تغییرات زمانی خشکسالی با استفاده از آزمون من- کندال و شیب سن در استان کرمان طی سال‌های 1990 تا 2018

دوره 11، شماره 36، آذر 1401، صفحه 1-16

‎10.22052/deej.2023.248210.0

زهره ابراهیمی خوسفی؛ مریم میراکبری؛ محسن ابراهیمی خوسفی؛ مجتبی سلیمانی ساردو


تأثیر نوسانات اقلیمی بر فراوانی طوفان‌های گردوغبار در ایران

دوره 7، شماره 21، بهمن 1397، صفحه 13-32

10.22052/deej.2018.7.21.11

شهاب عراقی نژاد؛ محمد انصاری قوجقار؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ جواد بذر افشان