کلیدواژه‌ها = Vegetation
Assessing the Plans Designed to Combat Desertification Using Statistical Analysis of Satellite Images: A Case Study of Kashan Plain, Iran

دوره 10، شماره 8 انگلیسی، اسفند 1401، صفحه 46-37

زهرا اسلامیان؛ فاطمه پناهی؛ عباسعلی ولی؛ سید حجت موسوی


Investigating the Status of Desertification Vulnerability in Joghatay County, Iran

دوره 10، شماره 7 انگلیسی، بهمن 1400، صفحه 12-1

مصطفی دستورانی


ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی حوضۀ آبخیز جازموریان با استفاده از مدل‌های ESAs و IMDPA

دوره 8، شماره 22، خرداد 1398، صفحه 73-88

10.22052/deej.2018.7.22.49

حمزه احمدی؛ یحیی اسماعیل پور؛ عباس مرادی؛ حمید غلامی