نویسنده = ناهید علی پور
ارزیابی شدت فرسایش بادی در منطقۀ علاء سمنان با استفاده از مدل IRIFR.E.A

دوره 5، شماره 10، خرداد 1395، صفحه 99-107

ناهید علی پور؛ فاطمه فرزانه پی؛ علی ترابی؛ سمیرا بخشی نیا؛ طیبه مصباح زاده